Samverkansriktlinjer vid förmodad NPF

VITS avtal upphörde 170901 och nya samverkansriktlinjer vid förmodad NPF har arbetats fram tillsammans med BUP och Hab.

Skolans utredning om särskilt stöd kan behöva kompletteras med en psykologisk, social eller medicinsk utredning för att få en tydlig bild av vad som bidrar till elevens skolsvårigheter samt ett underlag för att bedöma elevens behov av särskilt stöd. Utredningen görs i samarbete med elev och vårdnadshavare.

Skolan utreder inte elever på uppdrag av vårdnadshavare, BUP eller habiliteringen utan endast elever som inte uppnår målen, trots extra anpassningar och särskilt stöd. I de fall vårdnadshavare söker hjälp själva, bistår skolan med pedagogisk utredning.

Remissen ska skrivas av skolläkare, vars roll blir att säkerställa att elever i behov av vård och behandling kommer till BUP eller habiliteringen. Viktigt med delaktighet i skolornas EHT.
Remissunderlag har tagits fram av remissmottagarna.

Stöd till elever UBF - åtgärdshjul

13 september 2017