Förskoleklass

Före skolstart
Kontakta BVC i maj-juni och meddela vilka barn som börjar i 6-årsverksamheten utifrån klasslistor. Barnhälsovården upprättar en epikris samt kopierar tillväxtkurvor och erhållna vaccinationer. Barnhälsovården inhämtar föräldrasamtycke för informationsöverföring mellan barnhälsovård och elevhälsan.

 • Avtala ett möte för överrapportering från BVC och inhämta epikris och journalkopior.

 • Notera vilka elever som behöver ett tidigt hälsobesök/skolläkarundersökning under hösten, övriga undersöks företrädesvis på våren.

Alla elever i förskoleklass inbjuds till skolsköterskan för ett hälsobesök med vårdnadshavare.

Vid skolstart skickas följande information till vårdnadshavare
Hälsouppgift för förskoleklass
Informationsbrev från skolsköterskan
Elevhälsans broschyr (beställs från Centrala elevhälsan)

Hälsobesök förskoleklass
Skolsköterskan erbjuder alla elever i förskoleklass ett hälsobesök tillsammans med vårdnadshavare.Tillsammans med inbjudan till hälsobesöket skickas även ”Hälsofrågor i förskoleklass”

Blanketten "Frågor till förskollärare" lämnas ut till elevens lärare. Förskolläraren redogör för sina svar till vårdnadshavare om han/hon vill. Underlaget behöver inte återlämnas till dig innan du genomför ditt hälsobesök med elev och vårdnadshavare. När du har fått den åter sparas den i elevens aktomslag. Mer information finns i inledningen på blanketten. Se blanketter

Hälsosamtal med följande innehåll
(Inhämtat underlag används till samtalet)

 • Hemsituation
 • Skolsituation
 • Arbetsmiljö
 • Fysisk och psykisk hälsa
 • Kost
 • Aktivitet
 • Sömn

Hälsoundersökning

 • Tillväxt
 • Syn
 • Audiometri

Då evidens finns för att resultat av behandling för övervikt/fetma är betydligt bättre vid tidigare insats ska mer resurser än tidigare läggas på gruppen förskolebarn. Där ska elevhälsan erbjuda kontakt med skolläkare för bedömning till alla barn med iso-BMI >25. Läs mer på övervikt.

4 februari 2016