Utebliven elev

Om elev uteblir från hälsobesök ska eleven kallas ytterligare en gång. Därefter görs en individuell bedömning. Om det är angeläget att träffa eleven finns det skäl att fortsätta att motivera eleven till hälsobesöket. Uteblivet besök inklusive åtgärd ska dokumenteras i journalen. Även om elev eller vårdnadshavare aktivt tackat nej till erbjudet hälsobesök ska en anteckning göras i journalen. Om en elev i grundskolan uteblir från hälsobesök ska vårdnadshavare informeras via brev.
Informationsbrev om uteblivet hälsobesök

22 februari 2016