Undantag vid journalföring

Journalföringspliktig person som deltar i elevhälsoteamet, t.ex. skolsköterska, får inte journalföra uppgifter som framkommer om en enskild elev på elevhälsoteamsmötet i elevens journal. Inte heller ska information som framkommit vid konsultation med t ex skolläkare eller annan HSL-personal dokumenteras i elevens journal.

Läs mer under rubriken Undantag vid journalföring

3 december 2019