Den samlade elevhälsan

Begreppet samlad elevhälsa infördes i den nya Skollagen (2010:800).

För elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska, psykologiska och psykosociala insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Utöver det ska det finnas tillgång till medarbetare med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (2 kap. 25 § Skollagen).

Syftet med att samla elevhälsan är bland annat att öka samverkan och betona det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Med sin specialkompetens ska elevhälsans medarbetare stödja elevens utveckling mot utbildningens mål, säkerställa elevernas behov av stöd, se till att eleverna har en god miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling samt säkra alla elevers rätt till en likvärdig utbildning (2 kap 25 § Skollagen). Rektor har ansvar för att utforma undervisningen och elevhälsans verksamhet så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver (2.8 Rektorns ansvar Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet).

Barn- och elevhälsoplan 2022/2023 (PDF, 338 KB)

 

Uppdaterad: