Elevhälsans arbetsuppgifter

Utifrån elevhälsans uppdragsbeskrivning, formuleras vilka arbetsuppgifter elevhälsan behöver utföra för att fullfölja uppdraget. Dessa gäller för alla i elevhälsan.

Det generella arbetet kan innebära att elevhälsan:

  • Samverkar med skolans pedagogiska personal i arbetsmiljöfrågor samt i det övergripande hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
  • Bistår skolledningen med information, råd och utredningar i frågor som har betydelse för lärande, utveckling och hälsa.
  • Arbetar för att skapa en säker och god arbets- och lärandemiljö för eleverna.
  • Uppmärksammar förhållanden i elevernas närmiljö som kan öka risken för skador, ohälsa, utsatthet och kränkningar.
  • Tar del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden för att utveckla elevhälsans arbete.
  • Samarbetar kontinuerligt och strukturerat med pedagogisk personal och andra medarbetare i skolan.
  • Samverkar med regionens hälso- och sjukvård, kommunens socialtjänst, ungdomsmottagningar och tandvård.

Det individuellt riktade arbetet kan innebära att elevhälsan:

  • Är delaktig i uppgiften att identifiera och åtgärda problem i elevens lärande, utveckling och hälsa.
  • Deltar i arbetet med att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar.
  • Aktivt bistår elever som behöver särskilt stöd.

Dokument

Barn- och elevhälsoplan 2020/2021 (DOCX, 95 KB)

Uppdaterad: