Elevhälsoteamsmöten

Sekretess gäller mellan olika verksamhetsgrenar inom en och samma myndighet, om verksamhetsgrenarna är självständiga gentemot varandra. Skolsköterskor, skolläkare och logopeder tillhör en självständig verksamhetsgren i förhållande till övrig skolverksamhet. 

I elevhälsans gemensamma arbete på skolan, innebär sekretessreglerna i praktiken att skolläkare, skolsköterska och logoped som regel måste inhämta elevens och/eller vårdnadshavares samtycke, för att vidarebefordra upplysningar som lämnats till dem. Se mer under rubriken Sekretess. 

Det är inte heller självklart att EMI/logoped ska medverka vid EHT-möten där individärenden diskuteras. När individärenden diskuteras bör EMI/logoped endast delta där närvaron aktualiseras utifrån elevens förhållanden. Ibland kan detta vara svårt att förutse, men den principen ska vara en utgångspunkt. 

Anteckningar från elevhälsoteamets möten

Inga personuppgifter om enskilda elever ska stå med i gemensamma anteckningar/EHT-protokoll från elevhälsoteamets möten, endast information av generell karaktär får nedtecknas i protokollet. 

Utifrån att det är rektor som ansvarar för elevens skolsituation är det inte möjligt att personal inom EMI och logoped (som har sekretess gentemot rektor och övrig elevstödjande verksamhet) samordnar eller leder elevhälsoteamsarbetet och heller inte för anteckningar i elevhälsoteamet (EHT). EHT måste iaktta försiktighet med vilka ärenden EMI/logoped ska delta i. Deltagande i EHT är alltid möjligt om samtycke från vårdnadshavare/elev över 16 år i varje specifikt ärende inhämtas.

Även när det gäller ärenden om särskilt stöd, är det viktigt att notera att skolsköterska/logoped endast kan dokumentera i en elevs ärende i det fall hen är involverad i detta.

Här kan du läsa mer om allmänna handlingar och anteckningar förda vid elevhälsoteamsmöten. (PDF, 58 KB)

Uppdaterad: