Elev som slutar på skolan

För att få information om när elever slutar på skolan, ha en dialog med skolans administratör eller annan personal som har kännedom om in- och utflyttningar på skolan.

När en elev slutar på skolan ska en sammanfattning skrivas i journalen, använd avsedd anteckningsmall i Prorenata. Dokumentera även när eleven slutat (ÅÅMM). Om planerad vaccination eller uppföljning finns inom snar framtid, ta ställning till om den kan genomföras innan eleven slutar på skolan.

Om remissvar eller liknande inkommer efter att elev bytt skola, skanna in detta utan att göra ytterligare anteckningar om anledningen till besöket i journalen. Vid logguppföljning ser vi vad som bifogats journalen och kan då se anledningen till besöket. Läs mer om logguppföljning.

Finns aktomslag med journalhandlingar kan dessa med fördel skannas in i journalen, i annat fall skickas de per post. Läs mer under avsnittet Journalhantering.

Om eleven börjar på fristående skola eller skola i annan kommun behövs samtycke innan journal kan skickas. 

När elev med bevakning slutar på skolan

Skolsköterskan på avlämnande skola ansvarar för att bevakningar förs över till den nya skolan. Vid stadiebyte förs bevakningarna över i augusti i samband med skolstart. På skolor där fler skolsköterskor arbetar måste du säkerställa vem som ska vara mottagare av bevakningen.

Börjar elev på friskola eller på skola i annan kommun är det viktigt att det framgår av sammanfattningen i journalen att bevakning finns samt när uppföljning ska genomföras. Har mottagaren Prorenata kan bevakningar skickas med, detta anges vid tillfället då digital kopia skickas. Läs mer under avsnittet Prorenata/Lathundar/Skicka journalkopior i Prorenata.

Om du inte vet vilken skola eleven flyttat till ska du meddela vårdnadshavarna om den planerade uppföljningen för att säkerställa att den genomförs på den nya skolan. Dokumentera i journalen att information lämnats till vårdnadshavare.

Meddelande till hemmet rörande bevakning (DOCX, 42 KB)

Lathund Bevakningar i Prorenata journal

Elev med skyddade personuppgifter

Skriv en sammanfattning i pappersjournalen. Handlingar för skyddade elever skickas som rekommenderat brev, läs hela rutinen. (PDF, 84 KB)

Uppdaterad: