Ny elev på skolan

När nya elever börjar på skolan skapas det automatiskt en journal i Prorenata (se fliken Notiser i Prorenata). För elever med skyddade personuppgifter upprättas en pappersjournal. Skolan har egna rutiner kring hur du som skolsköterska får information när någon med skyddade personuppgifter börjar.

Läs igenom hela elevens journal samt bilagor, saknas information kontakta avlämnande enhet och be om komplettering. Bedöm om extra hälsobesök eller kompletterande vaccinationer behövs, beroende på vad som gjorts tidigare. Eventuella vaccinationer erbjuds så snart som möjligt. Om eleven inte gått på annan kommunal skola i Uppsala lämnas blanketten Hälsouppgif nyinflyttade elever samt broschyren Hälsobesök och vaccinationer i skolan.
Kontrollera elevens smarta checklista och bocka vid behov av manuellt de punkter i basprogrammet som är utförda på tidigare skola. Se lathund Smarta checklistor.

Säkerställ att eventuella bevakningar för eleven överförts till dig. Finns bevakning som inte förts över, kontakta centrala barn- och elevhälsan för byte av ansvarig av bevakning.

Skolsköterskan kan behöva träffa nytillkomna elever oftare än vad programmet anger t ex vid kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Individuell bedömning av behov måste göras. Extra uppföljningar kan även behövas om tidigare skolsköterska noterat avvikelser vad gäller till exempel tillväxt eller ryggundersökning.

Vid hälsobesök utöver programmet dokumenteras samtalet i Prorenata under journalanteckning "Hälsobesök annan".

Samhällsplacerade och nyanlända elever som börjar i skolan ska erbjudas hälsobesök, om de inte erbjudits det tidigare på annan skola. Läs mer i webbhandboken under ”Nyanlända elever”.

Uppdaterad: