Hälsobesök

Hälsobesöket är ett erbjudande till elever. Enligt skollagen är skolsköterskan skyldig att erbjuda alla elever i grundskolan tre hälsobesök och i gymnasiet erbjuds ett hälsobesök under årskurs 1.

Besöket har en hälsofrämjande funktion där det är viktigt att bygga upp en god relation till varje enskild elev. Hälsosamtalet har en stor plats vid hälsobesöket där man kan prata om elevens hälsa och olika livsstilsfaktorer.

Vid hälsobesöken sammanställs och värderas information från olika håll. Informationen dokumenteras i journalen. Innehållet i hälsobesöken framgår av elevhälsans basprogram. Statistik från elevhälsoenkäten vid hälsosamtalet kan sammanställas klassvis eller årskursvis och återföras till klassen, lärare, rektor och/eller elevhälsoteam. Gällande sekretessregler ska beaktas.

Hälsosamtal

Hälsosamtalet är en del av elevhälsans hälsofrämjande arbete och är ett samtal mellan eleven och skolsköterskan som syftar till att främja hälsa och förebygga ohälsa. Det är en fördel om hälsosamtalet är elevcentrerat och innefattar information, rådgivning och lärande som utgår från elevens egna behov och resurser. Genom ett elevcentrerat hälsosamtal får eleven möjlighet att reflektera över sina egna förutsättningar och val för att stärka sina möjligheter till ett hälsosamt liv. Hälsosamtalet kan också ge eleven möjlighet att berätta om sådant som oroar, till exempel om det finns missbruk eller andra allvarliga svårigheter i hemmet, eller om eleven utsätts för kränkande behandling i skolan eller på fritiden.

Elevhälsan ansvarar för att initiera åtgärder som kan behövas om eleven har någon form av behov/problem. Många gånger behövs en samverkan med övrig personal inom elevhälsan om eleven har exempelvis inlärningssvårigheter, psykiska eller sociala problem.

14 februari 2018