Hälsobesök

Alla elever i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska enligt skollagen erbjudas minst tre hälsobesök och i gymnasieskolan minst ett hälsobesök. Besöken i grundskolan ska vara jämnt fördelade under skoltiden. I Uppsala kommun erbjuds hälsobesök i förskoleklass, åk 2, åk 4, åk 7 och åk 1 på gymnasiet. Grund- och gymnasiesärskolan erbjuder hälsobesök baserat på elevens ålder och inte årskurs.
För nyanlända och samhällsplacerade elever kallas inom tre månader, läs under respektive avsnitt.

Syftet med hälsobesök

I hälsobesöket ingår att bedöma elevens allmänna hälsotillstånd, tillväxt, utveckling och inlärning. Syftet är att tidigt upptäcka elever i behov av stöd eller insatser i något avseende. Hälsobesöket innehåller undersökningar av screeningkaraktär för att upptäcka tillväxtavvikelser, syn- eller hörselnedsättningar och ryggdeformitet (skolios). Utöver hälsoundersökningarna innehåller besöket även hälsosamtal där skolsköterskan, med eller utan vårdnadshavare, får en möjlighet att bygga upp en relation  till varje enskild elev. Den relationen kan vara en viktig grund för senare spontana besök, om eleven upplever problem eller svårigheter. De enskilda hälsobesöken kan också ge tillfälle för individuell hälsovägledning.

Hälsosamtal vid hälsobesök

Hälsosamtalet är en del av elevhälsans hälsofrämjande arbete och är ett samtal mellan elev och skolsköterska som syftar till att främja hälsa och förebygga ohälsa. Hälsosamtalet ska vara elevcentrerat och innefatta information, rådgivning och lärande som utgår från elevens egna behov och resurser. Genom ett elevcentrerat hälsosamtal får eleven möjlighet att reflektera över sina egna förutsättningar och val, för att stärka sina möjligheter till ett hälsosamt liv. Hälsosamtalet kan också ge eleven möjlighet att berätta om sådant som oroar, till exempel om det finns missbruk eller andra allvarliga svårigheter i hemmet, eller om eleven utsätts för kränkande behandling i skolan eller på fritiden. 

Sammanfattande bedömning

Gör en sammanfattande bedömning av elevens hälsa och utveckling. Var uppmärksam på information som tyder på att en elev kan behöva anpassningar och stöd i skolan.

Vid eventuella avvikelser av kontrollerna som ingår i hälsobesöket, läs under respektive avsnitt i webbhandboken (använd sökfunktionen).

Utarbetat bildstödsmaterial anpassat till att motivera till bra kostvanor och fysisk aktivitet som kan användas vid hälsosamtal och till individuellt anpassad information.

Hälsoenkät inför hälsobesök

Ett nära samarbete med elev och vårdnadshavare är viktigt när hälsobesöken genomförs. Hälsoenkäten är ett verktyg som används för att skapa förståelse för elevens hälsa, levnadsvanor och livssituation. Enkäten ger skolsköterskan stöd i samtalet och underlättar dialogen.

Från åk 4 ska eleven besvara enkäten i skolan då den bland annat innehåller frågor om hemmiljön.

Statistik från hälsobesöken kan sammanställas på gruppnivå och återföras till klassen, lärare, rektor och/eller elevhälsoteamet. Gällande sekretessregler ska beaktas.

Om hälsosamtal inte kunnat genomföras men enkätsvar inkommit (digitalt eller på papper) ska dessa svar inte registreras i datajournalen. Dessa uppgifter gallras utan vidare åtgärd.

Efter hälsobesöket

Ta ställning till om eleven ska följas upp och erbjudas extra undersökningar eller tid hos skolläkare. Remittera till hälso- och sjukvården i samråd med elevens vårdnadshavare utifrån elevens ålder och mognad.

Efter hälsobesöket görs en sammanfattning av resultatet som dokumenteras i avsedd mall i Prorenata. Anteckningen skrivs ut och skickas per post hem till vårdnadshavarna. Om föräldrarna är separerade ska information skickas hem till båda. I de fall inget avviker på hälsobesöket och du bedömer att eleven är mogen att ta ansvar för att ta hem resultatet, kan du ge detta i handen till eleven i ett igenklistrat kuvert. För att säkerställa att vårdnadshavare får information vid större avvikande resultat under hälsobesöket kontaktas de via ett telefonsamtal.

Informationsblad riktat till vårdnadshavare/elever kring levnadsvanor och skolsköterskans roll, varför skolsköterskan väger och mäter, finns på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida.

Utebliven elev

Smarta checklistor

Smarta checklistor är ett verktyg som kan användas för att automatiskt checka av vilka elever som har och vilka som saknar vissa anteckningar i sin dokumentationsmapp. I Uppsala kommun används den till att hålla reda på om hälsobesök och vaccinationer som ingår i ett basprogram har genomförts. Läs mer om funktionen i lathunden om smarta checlistor.

Återkoppling till EHT

När alla hälsobesök för en årskurs har genomförts återförs resultatet på gruppnivå till lärare/mentor, och/eller elevhälsoteamet. Gällande sekretessregler ska beaktas.
Skolläkaren kan med fördel involveras i vad som ska presenteras för EHT.

Statistik/rapport från enkätsvaren får du ut via rapportverktyget i Prorenata, se lathund.

Att samtala med barn - Socialstyrelsen

Levnadsvanor - Svensk sjuksköterskeförening

Uppdaterad: