Förskoleklass

I samband med skolstart

Överlämningen av journaluppgifter från barnavårdscentralen (BVC) till elevhälsans medicinska insats (EMI) sker via Centrala enheten för spärrar och återsökning (CESÅ).

Journalen kan begäras ut i augusti det år eleven börjar i förskoleklass, efter att eleven fått sin skolplacering. Samtycke för journalrekvisition har lämnats av vårdnadshavare på tidigare BVC, samtycket gäller tills eleven börjar i årskurs 2. CESÅ skickar kopiorna efter den 15 augusti då de avslutas på BVC.

Begäran görs på klasslistor som skickas till CESÅ.

Läs rutin journalöverföring från barnhälsovården (PDF, 104 KB)

Vid skolstart skickas följande information till vårdnadshavare

 • Hälsouppgift för förskoleklass
 • Broschyr Hälsobesök och vaccinationer i skolan (beställs från koordinator på barn- och elevhälsan)
 • Informationsbrev från skolsköterskan

Hälsobesök förskoleklass

Skolsköterskan erbjuder alla elever i förskoleklass ett hälsobesök tillsammans med vårdnadshavare. Det första hälsobesöket är särskilt viktigt för att främja fortsatt samarbete med vårdnadsavarna. Informera vårdnadshavare och elev om kommande hälsobesök. I enstaka fall, om särskilda behov finns, kan undantag göras från att vårdnadshavarna är med på besöket. Erbjud dem i så fall att delta via digitalt möte. Om de samtycker kan eleven komma själv till hälsobesöket. Tillsammans med inbjudan till hälsobesöket skickas enkäten ”Hälsofrågor i förskoleklass”.

Hälsosamtal med följande innehåll
(Inhämtat underlag används till samtalet)

 • Hemmiljö
 • Lärmiljö
 • Fysisk och psykisk hälsa
 • Matvanor
 • Aktivitet
 • Sömn

Hälsoundersökning

 • Tillväxt
 • Syn
 • Audiometri

Då evidens finns för att resultat av behandling vid övervikt/fetma är betydligt bättre vid tidig insats ska mer resurser än tidigare läggas på gruppen förskolebarn. Där ska elevhälsan erbjuda kontakt med skolläkare för bedömning till alla barn med iso-BMI >25. Läs mer på övervikt.

Powerpointpresentation hälsobesök förskoleklass (PDF, 437 KB)

Uppdaterad: