Utebliven elev

Om elev uteblir från hälsobesök ska eleven kallas ytterligare en gång. Därefter görs en individuell bedömning. Om det är angeläget att träffa eleven finns det skäl att fortsätta att motivera eleven till hälsobesöket. Uteblivet besök inklusive åtgärd ska dokumenteras i journalen.  

Informationsbrev om uteblivet hälsobesök

13 februari 2018