Utebliven elev

Om elev uteblir från hälsobesök/annat besök ska eleven erbjudas ytterligare en gång. Därefter görs en individuell bedömning. Om det är angeläget att träffa eleven finns det skäl att fortsätta att motivera eleven till besöket. Uteblivet besök inklusive åtgärd ska dokumenteras i journalen och vårdnadshavarna informeras.  

Informationsbrev om uteblivet hälsobesök

Uppdaterad: