Medicinska elevhälsan

Centrala elevhälsans uppdrag

Centrala elevhälsans uppdrag att utgöra en stöd- och konsultfunktion för elevhälsans medicinska insats med skolsköterskor och rektorer som målgrupp. Uppdraget innefattar verksamhetsansvar, medicinskt ansvar och ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet samt medicinska konsultationer. Arbetet grundar sig på Socialstyrelsens och Skolverkets Vägledning för elevhälsan. Enheten anordnar kompetensutveckling för skolsköterskor och erbjuder även öppna seminarier i aktuella ämnen. En webbaserad metodbok tillhandahålls, vilken innehåller aktuella riktlinjer, dokument och länkar för skolsköterska och skolläkare. E-handboken granskas kontinuerligt och uppdateras vid behov. Enheten ansvarar också för support, utveckling och utbildning av det digitala journalsystemet samt journalarkivering och journalförfrågningar.

Mål och medel för att säkra kvaliteten
Centrala elevhälsan har som mål att stödja skolsköterskorna i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete, med fokus på elever som är i behov av stöd för att nå utbildningens mål.

Resurser på centrala elevhälsan
På enheten tjänstgör administratör, samordnande skolsköterska, utvecklingsledare, skolläkare samt verksamhetschef. Gruppen arbetar gemensamt med systematisk kvalitetsarbete och arrangerande av våra utbildningsdagar. Skolläkargruppen består av ca 2,1 heltidstjänst, fördelat på fem skolläkare.

Skolsköterskorna är anställda av rektorerna. Verksamhetschefen har det medicinska ansvaret för elevhälsans medicinska insatser.

Ledningssystem
Från och med den 1 januari 2011 gäller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). De nya föreskrifterna och allmänna råden fokuserar på hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas och anger att det är vårdgivaren som ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.

Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete används för att fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Sju olika processer har identifierats inom den medicinska elevhälsan för att säkra verksamhetens kvalitet.

Årligen skrivs en patientsäkerhetsberättelse med beskrivning om hur ansvaret varit fördelat, hur egenkontroll har följts upp och utvärderats, hur samverkan har fungerat för att förebygga att elever drabbas av vårdskada, hur risker för vårdskador har hanterats och hur inkomna klagomål och synpunkter med betydelse för patientsäkerheten har handlagts. 

Avvikelserapportering och Risk- och händelseanalys
Effektiva rutiner för avvikelserapportering är viktigt för förbättringsarbete och en god patientsäkerhet i en organisation. Vården är skyldig att rapportera de allvarligaste avvikelserna till de nationella myndigheterna, vilka inom hälso- och sjukvården i första hand är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Läkemedelsverket.

Skolsköterska och skolläkare rapporterar händelser där incidenten har medfört skada eller hade kunnat medföra skada för elev i samband med vård och omhändertagande till verksamhetschef och rektor. Vid inkommen avvikelserapport genomförs alltid en riskanalys och en bedömning av händelsen samt eventuella åtgärder för att förebygga och undvika upprepad incident. Åtgärderna dokumenteras och återförs till verksamheten lokalt. Ärendehantering sker vid brister i samarbete mellan olika vårdenheter, organisationer och huvudmän.

Säkerställande av kvalitet i verksamheten
Verksamhetschefen ansvarar för att alla medarbetare har rätt kompetens, får fortlöpande fortbildning och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Verksamhetschefen är den person som såväl tillsynsmyndigheten (IVO), elever, vårdnadshavare och personal ska kunna vända sig till när det gäller frågor som rör verksamheten. Dessutom ingår det i uppdraget att planera, engagera medarbetare, leda, dokumentera och redovisa resultatet av patientsäkerhetsarbetet.

Logguppföljningar
Varje månad gör systemadministrativansvariga logguppföljningar av elevernas medicinska journaler i det digitala systemstödet för att säkerställa att ingen obehörig läst/tagit del av journalerna, i enlighet med patientdatalagen. Detta görs regelbundet både systematiskt och slumpmässigt, även riktade kontroller utförs. 

Egenkontroll
Egenkontroll genomförs vartannat år inom Utbildningsförvaltningens skolor samt friskolor med avtal om medicinskt ansvar. Skolsköterskan besvarar en enkät innehållande systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.

Verksamhetsbesök med kvalitetsgranskning
Verksamhetsbesöket omfattar en genomgång av skolsköterskans administration, journalhantering, dokumentation, läkemedelshantering, hygienrutiner, samverkan, lokaler, utrustning samt arbetsmiljö. Kvalitetsgranskningen ger en nulägesbeskrivning som blir en grund för det fortsatta arbetet. Efter besöket hos skolsköterskan sker en återrapportering till rektor och eventuella anmärkningar följs upp systematiskt.

Introduktion av nyanställda
Centrala elevhälsan erbjuder alla nyanställda skolsköterskor inom Utbildningsförvaltningen samt anslutna friskolor en introduktionsutbildning. Utbildningen omfattar genomgång av skolsköterskans uppdrag, aktuella styrdokument, datajournalsutbildning samt journalhantering. Vid behov erbjuds en fördjupad introduktion på skolan. Alla nyanställda skolsköterskor får en mentor som kan ge kollegialt stöd. Vaccinationsutbildning erbjuds berörda skolsköterskor. 

Informationsöverföring och nätverk
En viktig del i kvalitetsarbetet är utveckling av riktlinjer för hantering av medicinska frågor samt rutiner för den egna verksamheten. Informationsöverföringen sker genom yrkesspecifika nätverksträffar två gånger/termin, utbildningsdagar samt via Insidan och Elevhälsonytt.

14 februari 2018