Medicinska elevhälsan

Avdelning Barn- och elevhälsans uppdrag

Uppdraget är att utgöra en stöd- och utvecklingsenhet för elevhälsans medicinska insats. Uppdraget innefattar verksamhetsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet samt ansvar för skolläkartjänster. Enheten har ett samordningsuppdrag och ansvarar för yrkesträffar, support, utveckling och utbildning av det digitala journalsystemet samt journalarkivering och journalförfrågningar.

Mål och medel för att säkra kvaliteten
Avdelning Barn- och elevhälsan har som mål att stödja skolsköterskorna i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, med fokus på elever som är i behov av stöd för att nå utbildningens mål.

Informationsöverföring och nätverk
En viktig del av kvalitetsarbetet är utveckling av riktlinjer för hantering av medicinska frågor samt rutiner för den egna verksamheten. Informationsöverföringen sker genom yrkesspecifika nätverksträffar två gånger/termin, utbildningsdagar samt via Insidan och nyhetsbrev.

Uppdaterad: