Skolläkare

Skolläkaren är en del av den samlade elevhälsan och tillför medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Uppdrag skolläkare   

Skolläkaren bör delta i skolans elevhälsoteam regelbundet för att engageras i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete.

 • Samverka med skolsköterskan gällande program för hälsobesök och vaccinationer.

 • Ansvara för bedömningar och ordination av kompletterande vaccinationer.

 • Skolläkarmottagning gällande:
  • NPF problematik enligt samarbetsrutiner
  • Tillväxtbedömning
  • Pubertetsbedömning
  • Scolios frågeställning
  • Hälsoundersökning av nyanlända elever
  • Skolfrånvaro
  • Psykisk ohälsa
  • Utfärdande av medicinskt utlåtande vid särskoleansökan

 • Skolläkaren kan bidra med analys på aggregerad nivå av de sammanställda avidentifierade uppgifterna från de individuella hälsosamtalen.

 • Extern samverkan med barnhälsovård, BUP, barnsjukhuset, smittskydd, etc.

 • Medverka i framtagande av lokala riktlinjer för EMI (webbhandbok EMI).

 • Omvärldsbevakning och egen kompetensutveckling relevant för uppdraget. Bidra till kompetensutveckling inom elevhälsan.

Skolläkarmottagning

Elever som ska träffa skolläkaren bokas in i skolläkarens tidbok i Prorenata, se lathund. Skolsköterskan planerar och kallar eleverna till läkarmottagningen. Kallelsen skickas hem senast två veckor före besöket eller efter överenskommelse med vårdnadshavare och/eller elev (utifrån mognad).

Generellt behövs ca 30 minuter per elev för tillväxt-, rygg-, eller vaccintionsbedömning.Om mottagningen rör medicinsk bedömning inför NPF-remiss eller ansökan till särskola är tidsåtgången ca 90 minuter per elev. Vid funderingar kontakta skolläkaren för avstämning.

Svenska skolläkarföreningen

Uppdaterad: