Medicinsk bedömning särskola

Den medicinska bedömningen är en del i utredningen inför ansökan om rätten till särskola. De övriga delarna består av social, psykologisk och pedagogisk bedömning.

Anvisningar
Skolläkaren gör den medicinska bedömningen vid frågeställning om rätt till särskola som skolform. Läkarens uppgift är att bedöma och ringa in tänkbara medicinska förklaringar till elevens tillstånd samt att ta ställning till om de ska utredas vidare och/eller behandlas inom sjukvården.

Skolans rektor ska inom ramen för elevhälsan initiera, leda och sammanställa de utredningar och bedömningar som ska genomföras. Skolsköterskan förbereder inför skolläkarbedömningen genom att hämta in relevanta uppgifter, till exempel journal från barnhälsovården (BVC).
Den medicinska bedömningen bör vara en sammanfattning av elevens tidigare och nuvarande utveckling, nuvarande hälsotillstånd samt familje- och skolsituation.

Anamnes – uppgifter att inhämta
Anamnesen inhämtas från både vårdnadshavare och elev, i den mån det är möjligt. Familjens syn på elevens utveckling och skolsituation efterfrågas. Den pedagogiska utredningen är ett viktigt komplement liksom information om tillväxt och utveckling från BVC och elevhälsa. Ibland behöver informationen kompletteras med journalkopior från sjukvården och/eller tidigare psykologbedömningar.

I anamnesen dokumenteras relevanta uppgifter som avviker från det förväntade. Om inget avvikande finns bör även detta framgå i anamnesen. Skolläkarens, psykologens och kuratorns anamneser kommer delvis att överlappa varandra.

Status
I status noteras elevens allmäntillstånd, motorik, tillväxtparametrar samt eventuella avvikelser. Anamnes och status är vägledande vad gäller tänkbar orsak. En framkomlig väg är att fundera över om orsaken är prenatal, perinatal eller postnatal. I en hel del fall kan vi inte med dagens metoder påvisa en bestämd orsak vid lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Remittering
Skolläkaren tar ställning till om ytterligare utredning bör göras och om en remiss ska skickas till sjukvården/specialistsjukvården exempelvis habiliteringen.

Beskrivning och analys av elevens medicinska status

  • Beskriv elevens hälsa, inklusive uppgifter om syn och hörsel
  • Har medicinsk utredning kunnat påvisa medicinska faktorer som brukar vara förknippade med intellektuell funktionsnedsättning - om ja, beskriv.
  • Bedömer du att det kan finnas annan orsak än intellektuell funktionsnedsättning som kan förklara elevens inlärningssvårigheter? - om ja, beskriv.
  • Finns ytterligare funktionsnedsättning? - om ja, beskriv.
  • Remitteras eleven till ytterligare utredning? - om ja, vilken är frågeställningen?
  • Sammanfattande beskrivning av eleven med avseende på eventuellt mottagande i särskolan.
  • Finns det något som talar emot ett mottagande inom särskolan?

Medicinsk bedömning
Den medicinska bedömningen ska ge en allmän bild av elevens hälsa och bör om möjligt beskriva medicinska orsaker till inlärningssvårigheterna, samt vad dessa kan innebära för den fortsatta utvecklingen.
En intellektuell funktionsnedsättning måste vara bestående för att ett mottagande inom särskolan ska kunna ske. Behandlingsbara orsaker ska uteslutas. I förekommande fall, ska den medicinska bedömningen ge besked om alternativa diagnoser som kan förklara elevens svårigheter, samt belysa om andra funktionsnedsättningar förekommer tillsammans med den intellektuella funktionsnedsättningen. 

Dokumentation
Den medicinska bedömningen dokumenteras i elevens digitala journal i mallen ”Medicinsk bedömning” och kontakttyp "Särskoleintyg".
Skolsköterskan ansvarar för att intyget skrivs ut och lämnas till den på skolan som är ansvarig för ansökan.

Elev med skyddade personuppgifter
Om eleven har skyddade personuppgifter och därigenom pappersjournal kan du använda denna mall. (DOCX, 46 KB)

Uppdaterad: