Skolsköterska

Skolsköterskan är en del av elevhälsans medicinska insats (EMI), och ingår i den samlade elevhälsan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i skolan. Vid skolstart tar EMI över ansvaret för att följa barnens hälsoutveckling från barnhälsovården (BVC).

Enligt skollagen samt Socialstyrelsens och Skolverkets gemensamma skrift Vägledning för elevhälsan, är skolsköterskans uppdrag att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, lärmiljö och livsstil. Det görs bland annat genom regelbundna hälsobesök (förskoleklass, åk 2, 4, 7 och åk 1 på gymnasiet), uppföljningar utifrån dessa besök, delta i skolans elevhälsoteam samt att erbjuda vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Skolsköterskan ska också erbjuda öppen mottagning för enklare sjukvårdsinsatser. Vidare innebär uppdraget administrativa arbetsuppgifter i form av dokumentation och journalhantering.

Länkar
Kompetensbeskrivning för skolsköterskor
Riksföreningen för Skolsköterskor 

Uppdaterad: