Kvalitetssäkring

Verksamhetschefen för Avdelning Barn- och elevhälsan ansvarar för att dokumenterade och uppdaterade rutiner och riktlinjer finns samt för tillsyn att dessa efterlevs.

Kvalitetssäkringarbetet utvärderas och utvecklas kontinuerligt och syftar till en hög patientsäkerhet.

Ledningssystem
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete används för att fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Förekommande processer identifieras inom den medicinska elevhälsan för att säkra verksamhetens kvalitet.

Årligen skrivs en patientsäkerhetsberättelse med beskrivning av hur ansvaret varit fördelat,  avvikelsehantering, sammanfattning av egenkontroller, samt mål och strategier för att uppnå en hög patientsäkerhet. Här kan du läsa Patientsäkerhetsberättelsen (PDF, 344 KB).

Avvikelserapportering och risk- och händelseanalys
Effektiva rutiner för avvikelserapportering är viktigt för förbättringsarbetet och en god patientsäkerhet i en organisation. Vården är skyldig att rapportera de allvarligaste avvikelserna till de nationella myndigheterna, vilka inom hälso- och sjukvården i första hand är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Läkemedelsverket.

Skolsköterska och skolläkare rapporterar händelser där incidenten har medfört eller hade kunnat medföra skada för elev i samband med vård och omhändertagande till medicinskt ledningsansvarig skolsköterska. Vid inkommen avvikelserapport genomförs alltid en riskanalys och en bedömning av händelsen samt eventuella åtgärder för att förebygga och undvika upprepad incident. Åtgärderna dokumenteras och återförs till verksamheten lokalt. Avvikelsehantering - annan vårdgivare sker vid brister i samarbete mellan olika vårdenheter, organisationer och huvudmän.

Säkerställande av kvalitet i verksamheten
Verksamhetschefen ansvarar för att alla medarbetare har adekvat behörighet och kompetens, får yrkesspecifik fortbildning och att verksamheten bedrivs enligt gällande riktlinjer. Verksamhetschefen är den person som såväl tillsynsmyndigheten (IVO), elever, vårdnadshavare och personal ska kunna vända sig till när det gäller frågor som rör verksamheten.

Klagomål/synpunkter 
Den som bedriver verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kunna ta emot och utreda klagomål på verksamhetens kvalitet (SFS1982:763). I enlighet med skollagen finns inom utbildningsförvaltningen rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten. Information finns på kommunens hemsida. 

Introduktion av nyanställda
Avdelning för barn-och elevhälsa erbjuder alla nyanställda skolsköterskor inom utbildningsförvaltningen samt anslutna friskolor en introduktionsutbildning. Utbildningen omfattar genomgång av skolsköterskans uppdrag, aktuella styrdokument, datajournalsutbildning samt journalhantering. I samband med introduktionsutbildningen får nyanställda ta del av ett bildspel om elevhälsans funktioner och organisation. Även vaccinationsutbildning erbjuds. Vid behov erbjuds en fördjupad introduktion på skolan. Alla nyanställda skolsköterskor får en mentor som kan ge kollegialt stöd.

Webbenkät 
En webbenkät med uppföljning utifrån årshjulet genomförs inom utbildningsförvaltningens skolor. Webbenkäten innefattar systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. 

Verksamhetsbesök med kvalitetsgranskning
Verksamhetsbesöket omfattar en genomgång av skolsköterskans administration, journalhantering, dokumentation, läkemedelshantering, hygienrutiner, samverkan, lokaler, utrustning samt arbetsmiljö. Kvalitetsgranskningen ger en nulägesbeskrivning som blir en grund för det fortsatta arbetet. 

Logguppföljningar
Varje månad gör systemadministratörerna logguppföljningar av användarna i det digitala systemstödet för att säkerställa att ingen obehörig läst/tagit del av journalerna, i enlighet med patientdatalagen. Även riktade kontroller av loggar genomförs. 

Om det vid en logguppföljning uppstår oklarheter kring varför en användare varit inne i en elevs ärende, kontaktas användaren och tillfrågas angående skälen till detta.

Om en användare av misstag går in i fel elevs ärende, ska användaren skicka ett meddelande i Prorenata till Pernilla Geidnert. I meddelandet ska framgå vilken elev det gäller (namn och personnummer), samt vid vilken tidpunkt avvikelsen skedde. Meddelandet får inte skickas i vanliga mejlen.

Riktlinjer för arbetet med patientsäkerhet regleras av: 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2011:9) 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) 
Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (HSLF-FS 2017:41) 

Uppdaterad: