Kvalitetssäkring

Verksamhetschefen för centrala elevhälsan är ansvarig för att skolsköterskans och skolläkarens arbete utförs enligt gällande lagar och riktlinjer. Kvalitetssäkringarbetet utvärderas och utvecklas kontinuerligt, så att det motsvarar elevernas behov och regelverkens krav på verksamheten. Kvalitetssäkringsarbetet inom medicinska elevhälsan syftar till god kvalitet med hög patientsäkerhet.

Egenkontroll
Kvalitetsgranskning sker bland annat genom skolsköterskornas besvarade egenkontroll. Vid önskemål eller behov genomförs kvalitetssäkring av personal från centrala elevhälsan ute på skolorna. Skolans rektor med personalansvar delges resultatet.
Vid eventuella brister sker alltid en uppföljning för att säkerställa att förbättringsåtgärder vidtagits.

14 februari 2018