Rutin för avvikelserapportering

Rutin för avvikelserapportering för elevhälsans medicinska insatser inom Utbildningsförvaltningen.

Anmälan

  • Skolsköterska/skolläkare ansvarar för att avvikelser rapporteras till ansvarig för avvikelsehantering på centrala teamet, avdelning för Barn- och elevhälsa. Detta sker genom kontaktformulär som är kopplat till Prorenata. Länk till kontaktformuläret
    Om eleven har skyddade personuppgifter används pappersblankett (DOCX, 461 KB) som skickas in till centrala teamet, avdelning för Barn- och elevhälsa. 
  • Observera att du måste fylla i fullständigt personnummer och namn på eleven. Beskriv även vilka åtgärder som du har vidtagits för att undanröja eller avhjälpa händelsen samt tidpunkt för dessa, ex om en MPR saknas. Att kontakt med vårdnadshare för information om upptäckten, kontakt med skolläkare som ordinerar påfyllnadsos och att den är planerad eller given. Slutligen skriv vad du uppfattar är en trolig orsak till händelsen.
  • Skolsköterska/skolläkare är skyldig att rapportera om en elev i samband med undersökning, vård eller behandling har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av vårdskada. 
  • Även brister i samarbete mellan olika vårdenheter, organisationer och huvudmän behandlas i kontaktformuläret.

Utredning och åtgärder

  • Den inrapporterade avvikelsen utreds. Syftet med utredningen är att i möjligaste mån klarlägga händelseförloppet, vilka faktorer som har påverkat och varför det har hänt.
  • Utredningen ska ge underlag för beslut om åtgärder som syftar till att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller till att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.
  • När utredning och beslut om åtgärder är klart sker en återkoppling till den som rapporterat avvikelsen och övriga berörda.
  • Avvikelsen följs upp för att bedöma om vidtagna åtgärder haft avsedd effekt.

Hela processen med avvikelserapportering, utredning, analys och förslag på åtgärder har som mål att utveckla organisationens kompetens och kunskap, samt att förbättra kvalitet och säkerhet för elev, vårdnadshavare och personal.

Uppdaterad: