Vad är en avvikelse?

Följande bör rapporteras:

 • Olika typer av förväxlingar - läkemedel, dokumentation, identitet o.s.v.
 • Brister i eller felaktig läkemedelshantering
 • Brister i eller felaktig hantering rörande sekretess och information.
 • Brister i den egna verksamhetens arbetsrutiner eller organisation.
 • Brister i vården/omvårdnaden
 • Felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling
 • Felaktig, otillräcklig avsaknad av eller vilseledande instruktion, information eller dokumentation.
 • Utebliven eller fördröjd undersökning, diagnos, vård, behandling till följd av att den egna verksamheten har inlett undersökning för sent eller felaktigt
 • Felaktig användning eller felaktigt underhåll av medicintekniska produkter eller annan utrustning och informationssystem
 • Vårdrelaterade infektioner
 • Klagomål från patient eller närstående.

För att bedöma om en avvikelserapport ska skrivas kan följande frågor ställas:

 1. Hade jag planerat att det som hände skulle ske?
 2. Vill jag att det som hände ska ske igen?

Om svaret på båda frågorna är nej – skriv en avvikelserapport.

Uppdaterad: