Medicintekniska produkter

Generellt kan man säga att produkter med ett medicinskt syfte är medicintekniska produkter. Exempel på medicintekniska produkter är kompresser, sterila förband, sprutor, kanyler, kondomer, plåster, infusionsaggregat och pumpar för läkemedelstillförsel. Inom EMI används endast ett fåtal produkter som faller inom benämningen medicintekniska produkter. De produkter som finns ska dock hanteras enligt de lagar och föreskrifter som gäller.  

Ditt ansvar för säker användning

För att använda en medicinteknisk produkt på ett säkert sätt är det viktigt att man läser och följer de instruktioner och anvisningar som finns i produktens bruksanvisning och på märkningen. Du behöver säkerställa att produkten har ett CE‍-‍märke samt att förpackning och bruksanvisningen är på svenska.CE-märkningen innebär att tillverkaren har tillverkaransvaret. 

Du som använder den medicintekniska produkten som måste följa de anvisningar och instruktioner som finns i bruksanvisningen för en ökad säkerhet. Används produkten på ett annat sätt har tillverkaren inte bedömt säkerheten för denna användning. 

Egenkontroll läkemedel 
Läkemedel i skolsköterskans rum ska förvaras i låst skåp och oåtkomliga för obehöriga. Vaccin förvaras i låsbara medicinkylskåp. Förvaring sker enligt tillverkarens anvisningar i den förpackning de levererats i, dvs originalförpackningen. Angiven hållbarhet gäller endast i originalförpackning. Personliga läkemedel ordinerade på recept till elever får inte förvaras på skolsköterskans mottagning. Hållbarhetskontroll genomförs en gång per månad och fabrikantens anvisning om hållbarhet i bruten förpackning ska följas. Kontrollerna ska dokumenteras genom signering av dokumentet Signeringslista-hållbarhetskontroll läkemedel EMI. Signeringslistan ska förvaras innevarande läsår på mottagning till avslutat läsår.  

Egenkontroll medicintekniska produkter (PDF, 77 KB)

Egenkontroll medicinkylskåp (PDF, 67 KB)

Temperaturlogg (PDF, 133 KB)

Regelverk

Patientsäkerhetslagen (2010:659)

Lag om medicintekniska produkter (1993:584 §5)

Socialstyrelsens föreskrifter om medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2021:51)

Uppdaterad: