Lagar och riktlinjer

Kommuner och fristående skolor ska se till att det finns elevhälsa för elever i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola och sameskola enligt skollagen (2010:800, 2 kap.) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsynsansvaret för elevhälsans medicinska insatser.

  • Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser
  • Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande

  • Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas

  • Skolsköterskan och skolläkarens uppgift är att bistå skolledningen med information, råd och utredningar i frågor som är viktiga för elevernas hälsa

Regelverket för elevhälsa inom offentlig och privat regi

Skolsköterskor och skolläkare ansvarar för de medicinska insatserna inom elevhälsan. De grundläggande uppgifterna för arbetet regleras i skollagen.

I skollagen står skrivet att huvudmannen för skolan ska anordna elevhälsa. Det innebär att skolhuvudmannen därmed också är vårdgivare.

För skolsköterskor och skolläkare i både offentlig och enskild regi gäller samma lagar och riktlinjer som för övrig hälso- och sjukvårdspersonal.

14 februari 2018