Lagar och riktlinjer

Kommuner och fristående skolor ska se till att det finns elevhälsa för elever i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola och sameskola enligt skollagen (2010:800, 2 kap.)

Att huvudmannen för skolan ska anordna elevhälsa, innebär att skolhuvudmannen därmed också är vårdgivare. Tillsynsansvaret för elevhälsans medicinska insatser åligger Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Elevhälsa
Elevhälsans generellt inriktade arbete:

  • Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser
  • Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande
  • Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas

Skolsköterskor, skolläkare och, i förekommande fall, logopeder ansvarar för de medicinska insatserna inom elevhälsan. De grundläggande uppgifterna för arbetet regleras i skollagen (2 kap 27-28 §).

Sekretess
Inom en och samma myndighet råder inte sekretess, utom när det finns särskilda verksamhetsgrenar inom myndigheten. Elevhälsans medicinska insats, dvs. skolsköterska, skolläkare och logoped, tillhör en sådan särskild verksamhetsgren. Det råder således sekretess åt båda håll mellan elevhälsans medicinska insats och skolans övriga personal, även om det är något lättare för den övriga skolverksamheten att lämna uppgifter till den medicinska insatsen. Här kan du läsa mer om sekretess.

Regelverket för elevhälsa inom offentlig och privat regi
För skolsköterskor och skolläkare i både offentlig och enskild regi gäller samma lagar och riktlinjer som för övrig hälso- och sjukvårdspersonal.

Uppdaterad: