Arbetsmiljölagen

Skolans verksamhet styrs av skollagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen.
Reglerna ska tillsammans göra att skolan är en god studie- och arbetsmiljö. Arbetsgivaren i skolan ska ta hänsyn till behov och önskemål från elever och personal och finna lösningar som gynnar alla grupper. Därför är det viktigt med en helhetssyn på skolan. 

Alla skolor ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Rektor ska bedriva arbetsmiljöarbetet i samverkan med personalen och eleverna.

Om elev råkar ut för ohälsa eller olycksfall i skolarbetet eller något allvarligt tillbud inträffar ska rektor utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. Här bör elevhälsan bistå rektor.

Läs mer om Arbetsmiljölagen (1977:1160)

14 februari 2018