Hälso- och sjukvårdslagen

Elevhälsans medicinska insatser är en hälso- och sjukvårdsverksamhet och regleras i hälso- och sjukvårdslagen 2017:30.

2 a § Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den ska särskilt

1. Vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,

2. Vara lätt tillgänglig

3. Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet

En verksamhetschef ska utses för elevhälsans medicinska insatser med ansvar för verksamheten och samlat ledningsansvar. Verksamhetschefen är den person såväl tillsynsmyndighet som elever, vårdnadshavare och personal ska kunna vända sig till gällande frågor som rör elevhälsans medicinska inriktning.
Läs mer i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

14 februari 2018