Hälso- och sjukvårdslagen

Elevhälsans medicinska insatser är en hälso- och sjukvårdsverksamhet som regleras i hälso- och sjukvårdslagen 2017:30.

I hälso- och sjukvårdslagens 5 kap 1 § framgår att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Det innebär att vården särskilt ska:

  1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard, 
  2. tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och  säkerhet, 
  3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och  integritet, 
  4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och  sjukvårdspersonalen,
  5. vara lätt tillgänglig.

En verksamhetschef ska utses för elevhälsans medicinska insatser med ansvar för verksamheten och med samlat ledningsansvar. Verksamhetschefen är den person som såväl tillsynsmyndighet som elever, vårdnadshavare och personal ska kunna vända sig till gällande frågor som rör elevhälsans medicinska insats.
Läs mer i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Hälso- och sjukvårdsförordningen innehåller kompletterande bestämmelser till hälso- och sjukvårdslagen.

Uppdaterad: