Offentlighets- och sekretesslagen

Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters (till exempel skolans) och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.

Lagen innehåller även bestämmelser om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Dessa bestämmelser avser förbud att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt.
Läs mer om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Uppdaterad: