Skolsköterskans sekretess

I elevhälsans gemensamma arbete på skolan, innebär sekretessreglerna i praktiken att skolläkare, skolsköterska och logoped som regel måste inhämta elevens och/eller vårdnadshavares samtycke, för att vidarebefordra upplysningar som lämnats till dem. I de flesta fall kan samarbete kring en elevs problematik leda till att vårdnadshavarna och/eller eleven samtycker till att lämna ut uppgifter.

Ibland är det nödvändigt att lämna ut en uppgift för att eleven ska kunna få det stöd som hen behöver. Då får elevhälsans medicinska insats under vissa förutsättningar lämna uppgiften till resten av elevhälsan eller den särskilda elevstödjande verksamheten inom samma myndighet, dvs skolan. Det kan t ex handla om en utredning som är genomförd av skolläkare, på begäran av rektor. Denna dokumentation ska då fogas till det stödärende utredningen gäller. Sekretess gäller naturligtvis gentemot de som inte har med ärendet att göra.

Uppdaterad: