Socialstyrelsen

Skolverket och Socialstyrelsen ger ut en gemensam vägledning för att stärka den samlade elevhälsans arbete. Vägledningen ska bidra till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa över hela landet och vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning.

Vägledningen riktar sig i första hand till personal inom elevhälsan, rektorer, verksamhetschefer för elevhälsan samt vårdgivare, skolhuvudmän och beslutsfattare. Den är vägledande men inte styrande. Den ska kunna användas som en uppslagsbok och vara en utgångspunkt för gemensamma diskussioner om elevhälsan på skolor, hos huvudmän eller i elevhälsoteam.

Läs mer i Socialstyrelsens vägledning för elevhälsa

Socialstyrelsens hemsida

5 april 2017