Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Större delen av verksamheten är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden. Det är riksdag och regering som bestämmer vilken inriktning Socialstyrelsens arbete ska ha.

Socialstyrelsen arbetar bland annat med att:

  • ta fram och utveckla statistik, regler, kunskap samt stöd till vården och omsorgen inom områden som till exempel psykisk ohälsa, äldre, funktionshinder och barn och unga
  • följa upp och utvärdera hur vården och omsorgen fungerar när det gäller till exempel väntetider, tillgänglighet och personaltillgång
  • ta fram föreskrifter (bindande regler) och allmänna råd (rekommendationer) om hur man lever upp till föreskrifternas krav, till exempel "Vägledning för elevhälsan" i samarbete med Skolverket
  • pröva och utfärda legitimationer för hälso- och sjukvårdspersonal

Socialstyrelsen har också beredskap inför och ett samordnande ansvar (hälso- och sjukvårdens insatser) vid allvarliga händelser, samt leder ett antal rådgivande och beslutande råd och nämnder, till exempel rättsliga rådet och etiska rådet.

Läs mer i Socialstyrelsens vägledning för elevhälsa

Socialstyrelsens hemsida

Uppdaterad: