Socialtjänstlagen

Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Anmälningsskyldigheten gäller till exempel personal i hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan och socialtjänsten. Den gäller också personal som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet eller i annan sådan verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens område. I lagen står det att anmälningsskyldiga är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa (14 kap. 1 § socialtjänstlagen).

Om du är osäker på om situationen är sådan att en anmälan ska göras, kan du konsultera socialtjänsten utan att avslöja barnets identitet. Om du däremot berättar vilket barn det gäller, kan socialtjänsten behöva hantera samtalet som en anmälan.

Du som är anmälningsskyldig är också skyldig att lämna ut uppgifter som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning av barnets behov av skydd och stöd. Uppgiftsskyldigheten gäller även om någon annan gjort anmälan eller om socialtjänsten inlett en utredning på eget initiativ (10 kap. 28 § OSL).

Läs mer om socialtjänstlagen (2001:453).

Uppdaterad: