Medicinskt utlåtande särskola

Den medicinska bedömningen är en del i utredning inför mottagande i särskolan. De övriga delarna består av social, psykologisk och pedagogisk bedömning.

Den medicinska bedömningen ska:

 • förmedla en bred bild av elevens hälsa.
 • klargöra, så långt det är möjligt, medicinska orsaker till elevens svårigheter samt vad dessa kan innebära för den fortsatta utvecklingen.
 • fastställa om det föreligger bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • i förekommande fall ge besked om alternativa diagnoser som kan förklara elevens svårigheter och belysa eventuella ytterligare funktionsnedsättningar.

Anvisningar
Skolläkaren gör den medicinska utredningen inför mottagandet i särskola. Läkarens uppgift är att bedöma och ringa in tänkbara medicinska förklaringar till elevens tillstånd samt att ta ställning till om de ska utredas vidare och/eller behandlas inom sjukvården.

Skolans rektor ska inom ramen för elevhälsan initiera, leda och sammanställa de utredningarna och bedömningar som ska genomföras. Skolsköterskan förbereder inför skolläkarbedömningen genom att hämta in relevanta uppgifter, till exempel från BVC.
Den medicinska bedömningen bör vara en sammanfattning av elevens tidigare och nuvarande utveckling, nuvarande hälsotillstånd samt familje- och skolsituation. Medicinska bedömningen ska dokumenteras i sin helhet i den medicinska journalen och sammanfattas som ett separat medicinskt utlåtande med hänvisning i journaltexten.

Anamnes – uppgifter att inhämta
Anamnesen bör tas från både vårdnadshavare och elev. Familjens syn på elevens utveckling och skolsituation efterfrågas. Den pedagogiska utredningen är ett viktigt komplement liksom information om tillväxt och utveckling från BVC och elevhälsa. Ibland behöver informationen kompletteras med journalkopior från sjukvården och/eller tidigare psykologbedömningar.

I anamnesen dokumenteras relevanta uppgifter som avviker från det förväntade. Om inget avvikande finns bör även detta framgå i anamnesen. Skolläkarens, psykologens och kuratorns anamneser kommer delvis att överlappa varandra.

Status
I status noteras elevens allmäntillstånd, motorik, tillväxtparametrar samt eventuella avvikelser. Anamnes och status är vägledande vad gäller tänkbar orsak. En framkomlig väg är att fundera över om orsaken är prenatal, perinatal eller postnatal. I en hel del fall kan vi inte med dagens metoder påvisa en bestämd orsak vid lindrig utvecklingsstörning.

Remittering
Skolläkaren tar ställning till om ytterligare utredning bör göras och om en remiss ska skickas till sjukvården/specialistsjukvården exempelvis habiliteringen.

Medicinsk utredning

Den medicinska bedömningen ska ge en allmän bild av elevens hälsa och bör om möjligt beskriva medicinska orsaker till inlärningssvårigheterna. En intellektuell funktionsnedsättning måste vara bestående för att ett mottagande inom särskolan ska kunna ske. Behandlingsbara orsaker ska uteslutas. Dokumentationen ska även ange om andra funktionsnedsättningar förekommer tillsammans med utvecklingsstörning.

Beskrivning och analys av elevens medicinska status

 • Beskriv elevens hälsa, inklusive uppgifter om syn och hörsel
 • Har medicinsk utredning kunnat påvisa medicinska faktorer som brukar vara förknippade med utvecklingsstörning
  Om ja, beskriv.
 • Bedömer du att det kan finnas annan orsak än utvecklingsstörning som kan förklara elevens inlärningssvårigheter?
  Om ja, beskriv.
 • Finns ytterligare funktionsnedsättning?
  Om ja, beskriv.
 • Remitteras eleven till ytterligare utredning?
  om ja, vilken är frågeställningen?
 • Sammanfattande beskrivning av eleven med avseende på eventuellt mottagande i särskolan.
 • Finns det något som talar emot ett mottagande inom särskolan?

Dokumentation
Dokumentation sker i elevens digitala journal i mallen ”medicinska bedömning” och kontakttyp särskoleintyg. Har eleven skyddade personuppgifter och därigenom pappersjournal kan du använda denna mall. (DOCX, 31 KB)

 

 

26 mars 2018