Skolläkarens uppdrag

Skolläkare är anställd på centrala elevhälsan. Som nyanställd skolläkare får du introduktion, både yrkesspecifik och allmän samt utbildning i journalsystemet ProReNata. Skolläkarmottagningar bokas direkt av skolläkaren eller via koordinator vid centrala elevhälsan.

Uppdrag skolläkare   

 • Skolläkaren är en del av den samlade elevhälsan och ska delta i elevhälsoteamet regelbundet för att engageras i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete.

 • Skolläkaren kan exempelvis bidra med analys på aggregerad nivå av de sammanställda avidentifierade uppgifterna från de individuella hälsosamtalen

 • Samverka med skolsköterskan gällande program för hälsobesök och vaccinationer

 • Ansvara för bedömningar och ordination av kompletterande vaccinationer
 • Skolläkarmottagning gällande
  • NPF problematik enligt samarbetsrutiner
  • Tillväxtbedömning
  • Pubertetsbedömning
  • Scolios frågeställning
  • Hälsoundersökning av nyanlända elever
  • Skolfrånvaro
  • Psykisk ohälsa
  • Utfärdande av medicinskt utlåtande vid särskoleansökan

 • Extern samverkan med barnhälsovård, BUP, barnsjukhuset, smittskydd, länet etc

 • Medverka i framtagande av lokala riktlinjer för EMI (webbhandbok EMI)

 • Omvärldsbevakning och egen kompetensutveckling relevant för uppdraget. Bidra till kompetensutveckling inom elevhälsan.

Läs mer (PDF, 28 KB)

 

7 september 2018