Skolläkarens uppdrag

Skolläkare är anställd på centrala elevhälsan med verksamhetschef Christina Stenhammar som chef.

Uppdrag skolläkare   

- Samverka med skolsköterskan gällande basprogram 
- Ansvara för bedömningar och ordination av kompletterande vaccinationer 
- Medverka i skolans elevhälsoteam (gärna ett par ggr per termin) 
- Skolläkarmottagning för elever med: 

 • NPF problematik enligt nya rutiner, remittent 
 • Inlärningssvårigheter
 • Tillväxt och pubertetsutveckling 
 • Rygg, scolios frågeställning 
 • Övervikt enligt lokalt program för EMI 
 • Undervikt
 • Nyanlända elever hälsoundersökning enligt PM 
 • Hög skolfrånvaro 
 • Psykisk ohälsa
 • Utfärda medicinskt utlåtande vid särskoleansökan
 • Utfärda tjänstbarhetsintyg på vissa yrkesprogram på gymnasiet enligt arbetsmiljöföreskrift

- Extern samverkan med barnhälsovård, BUP, barnsjukhuset, smittskydd, länet etc
- Medverka i framtagande av lokala riktlinjer för EMI (e-handbok) 
- Omvärldsbevakning och egen kompetensutveckling relevant för uppdraget.
- Bidra till kompetensutveckling inom elevhälsan.

Läs mer (PDF, 27 KB)

 

17 april 2018