Skolsköterskans arbete

Kompetensbeskrivning
Kompetensbeskrivning för skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats utgår från de sex kärnkompetenserna inom sjuksköterskans specialistområden (personcentrerad vård, samverkan i team, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, evidensbaserad vård, säker vård och informatik). Kärnkompetenserna har bedömts som speciellt betydelsefulla för kunnandet hos skolsköterska inom EMI för att uppnå en god och säker vård. Kärnkompetenserna är också centrala för att planera, genomföra, utvärdera och kunna utveckla verksamheten.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att utgöra ett stöd för skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats (EMI), vårdgivare och lärosäten genom att förtydliga värdet, behovet och kompetensen av skolsköterska inom EMI.

Skolsköterskans öppna mottagning
Skolsköterskans öppna mottagning utgör inte sällan en ”oas” för elever med svårigheter och problem. Skolsköterskan kan bli en viktig stödperson för dessa elever. Skolsköterskan kan också identifiera om en elev är i behov av särskilt stöd eller upptäcka om en elev far illa eller riskerar att fara illa i enlighet med socialtjänstlagen.

Genom besök på den öppna mottagningen kan eleven tillsammans med skolsköterskan också reflektera över hur eleven kan påverka sin hälsa och livssituation. Skolsköterskans mottagningsverksamhet är därför en viktig del i elevhälsans generella hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Den öppna mottagningen kan med fördel schemaläggas till fasta tider som är kända för elever, vårdnadshavare och övriga medarbetare på skolan.

Länkar
Kompetensbeskrivning för skolsköterskor
Skolsköterskeföreningens hemsida 

14 februari 2018