VFU - verksamhetsförlagd utbildning

Uppsala kommun har avtal med Uppsala universitet att ta emot elever från
specialistsjuksköterskeprogrammen distriktsköterska eller hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Ta emot student

Information om erbjudande att ta emot en student kommer via Uppsala kommuns VFU-samordnare i god tid innan praktikperioden. Har du frågor kring placeringar mm, kontaktas de direkt på vfu@uppsala.se 

I de dokument som kommer från VFU-samordnaren finns information om:

  • kontroll av belastningsregister
  • sekretessförbindelse
  • Info från universitetet om kurserna och dess upplägg

När det är dags för en student att påbörja sin praktik, meddela samordnande skolsköterska att du har tackat ja till en student samt:

  • studentens namn
  • vilken skola studenten ska vara på
  • tidsperiod för praktiken
  • vilken vidareutbildning (VUB) det gäller
     

Dokumentation

Skolsköterskestuderande får ingen egen inloggning med Yubikey i Prorenata under praktikperioden. Studenter får skriva i journal förutsatt att det sker under handledning och de sker då på handledarens inlogg. Du som tar emot studenten ansvarar för att utbilda i systemet och det är också du som signerar journalanteckningar. Studenten skriver under journalanteckningen med fullständigt namn och titel och vilken VUB hen läser.

Utdrag från belastningsregistret

Enligt lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, visa upp utdrag från polisens belastningsregister.
Information till studenterna om att de ska begära utdrag ur belastningsregistret och lämna till skolan, ska lämnas av studiehandledarna för utbildningen på universitetet.
Det är från Polismyndigheten som registerutrag beställs, normal handläggningstid är cirka två veckor. Enligt skolverkets riktlinjer får inte den som inte visat registerutdrag tas emot i verksamheten.

Utdraget ska visas upp för handledaren/skolsköterskan. Originalet ska behållas av studenten.

Om studentens utdrag har någon anmärkning ska skolsköterskan snarast kontakta samordnande skolsköterska, som tar kontakt med studentens studiehandledare. Studenten får då inte påbörja sin VFU på skolan.

Information om sekretess

Studenten tar del av gällande sekretessregler för Uppsala kommun samt skriver under blanketten Information om sekretess och behörighet (PDF, 72 KB).
På samma blankett noterar handledaren/skolsköterskan att studenten visat upp ett godkänt utdrag från belastningsregistret. Skolsköterskan skickar blanketten till:

Samordnande skolsköterska
Barn- och elevhälsan
Fyrsiborgsgatan 1

Ersättning

Universitetet betalar ut ersättning per vecka för den som har student från Uppsala universtitet. Skolan rekvirerar ersättningen genom att skicka faktura till universitetet, hör med din rektor hur skolans rutin för detta ser ut.   
Detaljerad information skickas ut av handledare på Uppsala universitet inför varje VFU-period.

Uppdaterad: