Nyanlända elever

Arbetsgången med en nyanländ elev är mer omfattande än om eleven är född i Sverige. 
Följ checklista (DOCX, 26 KB) vid mottagande av nyanländ elev. Använd detta dokument (PDF, 204 KB) om du vill få en översikt i arbetet med dina nyanlända elever.

Här hittar du övriga blanketter för nyanlända elever

Cosmos - asyl- och integrationshälsan

Erbjuder asylsökande eller nyanländ i Uppsala län en hälsoundersökning och besöket kostar inget. Under samtalet ställs frågor om individens hälsa, blodprover tas samt information om den svenska hälso- och sjukvården ges. Läs mer om Cosmos verksamhet på deras hemsida. 

Nyanlända har rätt till ett hälsobesök i Sverige enligt Migrationsverket. Remiss till Cosmos ska inte skrivas på asylsökande barn/ungdomar. Om du som skolsköterska vill försäkra sig om att Cosmos kommer att kalla eleven, kontakta administratör Kathy Hansson på telefonnummer 018 /611 17 00. Kathy kan då lämna besked om eleven kommer att kallas till dem.

Vid remiss på elev som är anhöriginvandrare eller tillhör gruppen andra immigranter är det viktigt att kontaktuppgifter på anhörig/god man finns på remissen. 

På remissen ska följande uppgifter finnas:

  • Person- och kontaktuppgifter (så fullständiga som möjligt). Elevens LMA-nummer.
  • Vilket land eleven kommer ifrån
  • Ankomstdatum till Sverige - månad och år
  • Vilket språk som eleven talar samt tolkbehov
  • Familjesituation – närmaste anhörig/god man och hens mobilnummer
  • Kortfattad social bakgrund

Remissen kan skickas med internpost till Migrationshälsan Cosmos, Märstagatan 2, 753 23 Uppsala.

Inhämta journalkopior från Cosmos och eventuellt Lungkliniken via CESÅ. Använd blanketten Rekvisition av journalkopior för nyanländ elev
Om Cosmos skrivit remiss till Lungkliniken men eleven uteblivit från provtagningen, kan du efter överenskommelse med elev/vårdnadshavare skriva ny remiss till Lungkliniken. 
Kompletterande vaccinationer bör vara påbörjade inom sex månader från det att eleven har börjat i skolan.

Skolläkarens uppgifter

Har eleven inte rätt till en hälsoundersökning via Cosmos, ska det göras en bedömning av skolläkaren gällande provtagning och vaccinationer. Vid behov ska remiss skickas till Lungkliniken gällande tuberkulos screening och eventuell BCG-vaccinering. 

Om tidigare dokumentation (journalhandlingar/vaccinationshandlingar) saknas, trots eftersökningar, ska eleven kallas till skolläkaren tillsammans med vårdnadshavare/god man samt tolk.

Elever, 12 år och yngre, har rätt till läkarundersökning på Cosmos. Om en elev träffar skolläkaren, men inte har varit på Cosmos, kan skolläkaren skriva en remiss dit för blodprovstagning. På remissen ska det framgå att eleven har träffat skolläkare i samband med hälsoundersökning i skolan.

Länkar

Socialstyrelsen, hälso- och sjukvård för asylsökande
PM hälsoundersökning nyanlända barn och ungdomar
Informationsfilm om hälsobesök på olika språk
Youmo.se

14 februari 2018