Nyanlända elever

Arbetsgången med en nyanländ elev är mer omfattande än om eleven är född i Sverige. 
Följ checklista vid mottagande av nyanländ elev. Använd detta dokument (PDF, 78 KB) om du vill få en översikt i arbetet med dina nyanlända elever.

De allra flesta nyanlända elever har ett kartläggningssamtal på enheten för antagning och placering. I samband med kartläggningen fylls blanketterna ”Samtycke för kompletterande vaccinationer” och ”Hälsouppgift för nyanländ elev” i. Dessa blanketter ska eleven ha med sig och lämna till skolsköterskan på sin första skoldag. 

Barn under 18 år som är asylsökande eller tillståndslösa omfattas av samma rättigheter som svenska barn och ska följa vårt basprogram. Alla nyanlända barn ska erbjudas ett hälsobesök hos skolsköterska, oavsett vilken årskurs barnet går i och ersätter inte hälsobesök enligt basprogrammet. Hälsobesöket erbjuds inom tre månader från det att barnet börjat skolan. Vid hälsosamtalet efterfrågar skolsköterskan om och när barnet har vaccinerats, läkarundersökts och när barnet senast var på tandvårdskontroll. Hälsobesöket dokumneteras i mallen "Hälsobesök nyanlända" i Prorenata.

Om barnet har en konstaterad långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning frågar skolsköterskan om eventuell medicinering, dess effekt samt hur kontakt med hälso- och sjukvården fungerar.

Här hittar du övriga blanketter för nyanlända elever

Cosmos - asyl- och integrationshälsan

Cosmos erbjuder asylsökande eller nyanländ i Uppsala län en kostnadsfri hälsoundersökning. Under samtalet ställs frågor om individens hälsa, blodprover tas samt information om den svenska hälso- och sjukvården ges. Läs mer om Cosmos verksamhet på deras hemsida. 

Nyanlända har rätt till ett hälsobesök i Sverige enligt Migrationsverket. Cosmos kallar asylsökande barn/ungdomar för hälsobesök. De som erbjuds hälsobesök är:

 • Asylsökande
 • Kvotflyktingar
 • Tillståndslösa/papperslösa
 • Adoptivbarn
 • Andra immigrerade, till exempel på grund av arbetskraftsinvandring eller kärleksinvandring, inom ett år efter ankomst till Sverige som kommer frånländer med hög förekomst av tuberkulos eller viral hepatit enligt: Riskländer: tuberkulos och hepatit B — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
 • Anhöriginvandrare till ovanstående grupper, inom ett år efter ankomst till Sverige.

Hälsoundersökning erbjuds inte om det är uppenbart obehövligt eller tidigare är gjort i Sverige.

Om eleven inte fått kallelse remittera och informera vårdnadshavare/elev att kallelse kommer inom kort och förklara vad hälsobesöket på Cosmos innebär. Om du som skolsköterska vill försäkra sig om att Cosmos kommer att kalla eleven, kontakta administratör Ewa Lindberg på telefonnummer 018 /611 89 90. Ewa kan då lämna besked om eleven kommer att kallas till dem.

Vid remiss på elev som är anhöriginvandrare eller tillhör gruppen andra immigranter är det viktigt att kontaktuppgifter på anhörig/god man finns på remissen. 

På remissen ska följande uppgifter finnas:

 • Person- och kontaktuppgifter (så fullständiga som möjligt). Elevens LMA-nummer.
 • Kön
 • Vilket land eleven kommer ifrån
 • Ankomstdatum till Sverige - månad och år
 • Vilket språk eleven talar samt tolkbehov
 • Uppge telefonnummer till vårdnadshavare/godman eller elev
 • Familjesituation – närmaste anhörig/god man och hens mobilnummer
 • Kortfattad social bakgrund
 • Uppge telefonnummer till dig som remittent, så Cosmos vid behov kan kontakta dig

Remissen kan skickas till Region Uppsala, Nära vård och hälsa, Cosmos asyl- och integrationshälsan, 751 85 Uppsala.

Eventuella journalkopior gällande hälsoundersökning och eventuell tuberkolosscreening inhämtas via CESÅ.
Använd blanketten Rekvisition av journalkopior för nyanländ elev

Skolläkarens uppgifter

Skolsköterskan kontaktar skolläkaren som ska göra en vaccinationsbedömning och en bedömning om ev hälsoundersökning.  
Innan skolläkaren kontaktas för bedömning ska information finnas om tidigare vistelseländer, ev tidigare boende i Sverige, tidigare vaccinationer och ev vaccinationsdokument. 

Har eleven varit på hälsoundersökning på Cosmos ska även journalutdrag ha inhämtats från Ceså. Skolläkaren kan då göra en vaccinationsbedömning via Prorenata, vid behov bokas tid för läkarundersökning.

Har eleven teckat nej till hälsoundersökning på Cosmos, kontakta skolläkaren för vidare planering.

Länkar

Socialstyrelsen, hälso- och sjukvård för asylsökande
PM hälsoundersökning nyanlända barn och ungdomar 2022-02-15 (PDF, 312 KB)
Informationsfilm om hälsobesök på olika språk
Youmo.se

Uppdaterad: