Samverkansriktlinjer vid förmodad NPF

Nya samverkansriktlinjer vid förmodad NPF har arbetats fram tillsammans med BUP och habiliteringen, dessa gäller från 1 juli 2018.

Skolans utredning om särskilt stöd kan behöva kompletteras med en pedagogisk, psykologisk, social eller medicinsk utredning för att få en tydlig bild av vad som bidrar till elevens skolsvårigheter samt som underlag för att bedöma elevens behov av särskilt stöd.
Kompletterande utredningar genomförs med samtycke från vårdnadshavare/elev.

När skolan bedömer att en elev förutom skolans insatser också är i behov av hälso- och sjukvårdens insatser, skickas remiss till BUP eller habiliteringen inom Region Uppsala. I skolan ansvarar skolläkare eller skolpsykolog för att skriva remiss. Vårdnadshavare/elev ska lämna sitt samtycke till att en remiss skickas till hälso- och sjukvården. 

I samband med remiss till BUP skrivs ”Pedagogiskt utlåtande vid NPF” av skolan. Här framgår den information BUP efterfrågar gällande om eleven når utbildningens mål, har extra anpassningar eller särskilt stöd, samt har läs- och skrivsvårigheter. Vidare beskrivs utvärderingar av insatserna, samt den kvarstående problematik som skolan inte kunnat avhjälpa med extra anpassningar/särskilt stöd. ”Pedagogiskt utlåtande vid NPF” bifogas remissen.

I de fall eleven når utbildningens mål, men vårdnadshavare eller elev vill göra en fördjupad utredning kan de göra en egen vårdbegäran till BUP eller habiliteringen inom Region Uppsala. Vid egen vårdbegäran kan Region Uppsala i sin bedömning behöva underlag från skolan utifrån frågeställningar om elevens specifika situation. Vid samtycke från vårdnadshavare får aktuell vårdinstans ta del av skolans dokumentation kring elev. BUP/habiliteringen skickar ett frågeformulär till skolan och vid behov screeningsinstrument.

Läs mer på regionens hemsida för Barn- och ungdomspsykiatri.


Kompletterande pedagogiskt utlåtande (DOCX, 22 KB)

28 maj 2018