Vaccinationer

Det svenska barnvaccinationsprogrammet utgörs av nationella rekommendationer/föreskrifter från Folkhälsomyndigheten. Barnhälsovården ansvarar för vaccinationer fram till skolstart i årskurs 1 och elevhälsans medicinska insats efter skolstart i årskurs 1.
Målsättningen är att barn ska ha ett fullgott vaccinationsskydd innan de lämnar skolan.

Vaccinerna inom det allmänna vaccinationsprogrammet är väldokumenterade avseende säkerhet och effekt. Alla vaccinationer är frivilliga och vårdnadshavare har rätt att ta ställning för sitt barn. Om vårdnadshavare eller elev tackar nej till vaccination som ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet, dokumenteras det i journalen under "Vaccinationsanteckning". 

Samtycke

Innan ett barn vaccineras måste vårdnadshavarna informeras och ge samtycke. När det finns två vårdnadshavare krävs ett gemensamt samtycke. Justitieombudsmannen, har enligt Vägledning för elevhälsan, framhållit att blanketten för godkännande av ett barns vaccination måste vara utformad så att båda vårdnadshavarna tydligt får möjlighet att ta ställning med sina underskrifter. Som regel gäller ett samtycke i ett år.
Om skriftligt samtycke inte inkommer ta kontakt med vårdnadshavarna.Det går även bra att inhämta muntligt samtycke samt svar på hälsofrågorna, som du dokumenterar i journalen.

Samtycke för elever placerade i familjehem kan aldrig ges av familjehemmet. 
Kontakta handläggaren på placerande socialtjänst i aktuell kommun för att få information om hur samtycke kan inhämtas. Kontakten får endast tas via telefon, inte e-post. Av sekretesskäl får du t.ex. inte ringa till växeln och fråga vem som är handläggare i ärendet.  

Om vårdnadshavare tackar nej till vaccination

Eftersom vi vill uppnå hög vaccinationstäckning kontakta alltid vårdnadshavare per telefon som tackat nej till vaccination. Det ger vårdnadshavarna möjlighet att ställa eventuella frågor om vaccinationen. Informera om att de har rätt till kompletterande vaccination mot sjukdomar som ingår i det allmänna programmet upp til 18 års ålder. Skicka också hem brevet Information till vh som tackat nej till vaccination.

Rikshandbokens sidor om Funderingar om och tveksamheter till vaccinationer

Ordination och vaccination

Gå igenom elevens journal och säkerställ att det finns information om tidigare vaccinationer för att kunna bedöma elevens vaccinationsstatus och ordinera nya vaccinationer. Vid oklarhet kontaktas vårdnadshavare och/eller skolläkare. Be vårdnadshavare att kontakta behandlande läkare vid behov.

Inför vaccination görs ett medicinskt ställningstagande till vaccinering. Den som ordinerar ett läkemedel ska säkerställa att ordinationen är lämplig med utgångspunkt i patientens behov (6 kap. 2 § HSLF-FS 2017:37)

Bedöm att 

  • eleven inte är allergisk eller överkänslig mot specifikt ämne som ingår i vaccinet
  • eleven inte har en känd allergi mot något i vaccinet ingående ämne i samband med tidigare injektioner inte har reagerat med så svåra symtom att adrenalin har givits
  • vaccinet inte innehåller ämnen som kan korsreagera mot de ämnen som barnet uppgivits vara överkänslig mot. 
    Endast de elever som reagerat med anafylaxi efter intag av, eller kontakt med, ägg eller gelatin behöver remitteras vidare för ställningstagande till vaccination. All övrig MPR-vaccination kan ske inom EMI.
    Kontakta skolläkaren för bedömning och remittering vidare vb.  

Sträva efter att vaccinera med en vaccinsort per vaccinationsmottagning för att undvika sammanblandning samt bered en vaccinationsspruta i taget med eleven på rummet. 

Om en elev ska ha kompletterande vaccinationer är det mycket viktigt att vaccinsort och batchnummer kontrolleras med kollegan före vaccinet bereds och ges. Detta för att öka säkerheten vid vaccinationen då det innebär ett riskmoment att hantera flera vaccin.

I Uppsala ordineras alla kompletterande vaccin av skolläkare. Om tidigare vårdgivare redan har ordinerat, tar skolläkaren beslut om den ordinationen ska överföras. Skolsköterskan kan ordinera vaccin om preparat byts ut av leverantör. Vid osäkerhet konsulteras skolläkaren.

En skolsköterska kan ta över en annan kommunal skolsköterskas ordination. Inför administrering kontrollerar den skolsköterska som tagit över ordinationen att samtycke finns, att barnet kan få vaccination utifrån hälsofrågorna samt andra eventuella kontraindikationer, Allt utifrån det egna yrkesansvaret vid läkemedelsadministration.

Om elev med ordination där vaccination inte utförts flyttar till annan kommun eller börjar på friskola, stryks ordinationen i journalen. Som anledning anges att eleven byter skola till annan huvudman. Dokumentera i journalsammanfattningen vilket vaccin som har bedömts att ges och när.

Säker utrustning

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker finns krav på att vassa föremål, som är avsedda att användas på människor och som kan komma i kontakt med kroppsvätskor, ska vara försedda med stickskydd (14 §). Sprutor med kanyler utan integrerat skydd får bara användas om det inte finns produkter som är säkra för de anställda att tillgå på marknaden. När sticksäkra kanyler åter går att beställas ska sådana användas även om det finns andra kanyler kvar på mottagningen. Vid inspektion ska du kunna styrka att stickskyddadekanyler inte har kunnat levererats.

Arbeta på ett sticksäkert sätt

För att undvika att smittas av blodburna smittämnen är det viktigt att man arbetar på ett sticksäkert sätt. Det innebär att kanyler alltid måste hanteras som om de vore smittförande. Kanyler ska direkt efter användning läggas i avfallsbehällare för stickande och skärande avfall.

  • Sätt aldrig tillbaka skyddshylsan på en använd kanyl
  • Använd behållare avsedd för stickande och skärande avfall
  • Använd plasthandskar

Smittrisker, föreskrifter - Arbetsmiljöverket

Dokumentation

Efter vaccination mot dTp i åk 8 dokumenteras i journalen under Vaccination/Vaccinationsprogram om eleven följer det allmänna vaccinationsprogrammet eller inte. För att kunna sätta status "Färdigvaccinerad enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn" måsta alla vaccinationer ha genomförts, även HPV i de årskullar där det ingår. Saknas givna vacciner skickas brevet Information gällande uteblivna vaccinationer hem till vårdnadshavarna. Brevmall finns även som anteckningsmall i Prorenata.

Vaccinationsregistret

Alla vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras in i vaccinationsregistret.
Från Prorenata journal sker automatiskt export av vaccinationer när du signerat vaccinationsanteckningen, detta gäller även för elever med tillfälliga personuppgifter (TF-nummer).

Har eleven skyddad identitet eller är gömd, och vaccinationen inte dokumenteras i datajournal behöver du registrera vaccinationen direkt hos vaccinationsregistret. Du behöver då skapa ett konto på vaccinationsregistret/Folkhälsomyndighetens hemsida.

Smarta checklistor

Smarta checklistor är ett verktyg som kan användas för att automatiskt checka av vilka elever som har och vilka som saknar vissa anteckningar i sin dokumentationsmapp. I Uppsala kommun används den till att hålla reda på om hälsobesök och vaccinationer som ingår i ett basprogram har genomförts. Läs mer om funktionen i lathunden om smarta checklistor.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens vägledning för vaccination av barn och ungdomar 3:e utgåvan

Länk

Vaccinationer i skolan (Folkhälsomyndigheten)
Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten
Filmer, affischer och bilder om vaccin
Rikshandboken film - samtal om tvekan

Uppdaterad: