Vaccinationer

Det svenska barnvaccinationsprogrammet utgörs av nationella rekommendationer/
föreskrifter från Folkhälsomyndigheten. Barnhälsovården ansvarar för vaccinationer i åldrarna 0 - 6 år och elevhälsans medicinska insats ansvarar för vaccinationer 7-18 år.
Målsättningen är att elever ska ha ett fullgott vaccinationsskydd innan de lämnar skolan.

Vaccinerna inom det allmänna vaccinationsprogrammet är väldokumenterade avseende säkerhet och effekt. Alla vaccinationer är frivilliga och vårdnadshavarna har rätt att ta ställning för sina barn. Om vårdnadshavare eller elev tackar nej till vaccination som ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet, dokumenteras det i journalen under "Vaccinationsanteckning". 

Innan ett barn vaccineras måste vårdnadshavare informeras och ge samtycke. När det finns två vårdnadshavare krävs ett gemensamt samtycke. Justitieombudsmannen, har enligt Vägledning för elevhälsan, framhållit att blanketten för godkännande av ett barns vaccination måste vara utformad så att båda vårdnadshavarna tydligt får möjlighet att ta ställning med sina underskrifter. Om det finns misstanke om att vårdnadshavarna inte är överens kan inte en underskrift godtas och barnet får inte vaccineras. Enligt lokala riktlinjer för medicinska elevhälsan i Uppsala kommun utgår elevhälsan från att vårdnadshavare med gemensam vårdnad agerar i samförstånd om enbart en skriver under. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska allt större hänsyn tas till barnets vilja, vilket framgår av 6 kap. 11 § föräldrabalken. 
Det går bra att inhämta muntligt samtycke, som du dokumenterar i journalen.

Samtycke för elever som är placerade i familjehem där vårdnadshavare saknas, måste ges av socialtjänsten. Familjehemmet kan aldrig ge sitt samtycke.
Vid kontakt med placerande socialtjänst får du endast ta kontakt med känd/utpekad handläggare i respektive kommun. Kontakten får endast tas via telefon, inte mejl. Du får t.ex. inte ringa till växeln och fråga vem som är handläggare i ärendet av sekretess skäl.  

Inför vaccination kontrollera samtycke samt innehåll i elevens journal och tidigare erhållna vaccinationer. Sträva efter att vaccinera med en vaccinsort per vaccinationsmottagning för att undvika sammanblandning samt bered en vaccinationsspruta i taget med eleven på rummet. 

Om en elev ska ha annat vaccin är det mycket viktigt att vaccinsort och batchnummer kontrolleras med kollegan före vaccinet bereds och ges. Detta för att öka säkerheten vid vaccinationen då det innebär ett riskmoment att hantera flera vaccin.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens vägledning för vaccination av barn och ungdomar 2:a utgåvan (PDF, 555 KB)

Länk

Kunskapsguiden vaccinationer
Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten
Rikshandboken film - samtal om tvekan

23 maj 2018