Vaccinationer

Det svenska barnvaccinationsprogrammet utgörs av nationella rekommendationer/
föreskrifter från Folkhälsomyndigheten. Barnhälsovården ansvarar för vaccinationer i åldrarna 0 - 6 år och elevhälsans medicinska insats ansvarar för vaccinationer 7-18 år.
Målsättningen är att elever ska ha ett fullgott vaccinationsskydd innan de lämnar skolan.

Vaccinerna inom det allmänna vaccinationsprogrammet är väldokumenterade avseende säkerhet och effekt. Alla vaccinationer är frivilliga och vårdnadshavarna har rätt att ta ställning för sina barn. Om vårdnadshavare eller elev tackar nej till vaccination som ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet, dokumenteras det i journalen under "Vaccinationsanteckning". 

Innan ett barn vaccineras måste vårdnadshavare informeras och ge samtycke. När det finns två vårdnadshavare krävs ett gemensamt samtycke. Justitieombudsmannen, har enligt Vägledning för elevhälsan, framhållit att blanketten för godkännande av ett barns vaccination måste vara utformad så att båda vårdnadshavarna tydligt får möjlighet att ta ställning med sina underskrifter. Om vårdnadshavarna inte är överens får barnet inte vaccineras. Enligt lokala riktlinjer för medicinska elevhälsan i Uppsala kommun utgår elevhälsan från att vårdnadshavare med gemensam vårdnad agerar i samförstånd om enbart en skriver under. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska allt större hänsyn tas till barnets vilja, vilket framgår av 6 kap. 11 § föräldrabalken. 

Inför vaccination kontrollera samtycke samt innehåll i elevens journal och tidigare erhållna vaccinationer. Sträva efter att vaccinera med en vaccinsort per vaccinationsmottagning för att undvika sammanblandning samt bered en vaccinationsspruta i taget med eleven på rummet. 

Om en elev ska ha annat vaccin är det mycket viktigt att vaccinsort och batchnummer kontrolleras med kollegan före vaccinet bereds och ges. Detta för att öka säkerheten vid vaccinationen då det innebär ett riskmoment att hantera flera vaccin.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens vägledning för vaccination av barn och ungdomar 2:a utgåvan (PDF, 555 KB)

Länk

Kunskapsguiden vaccinationer
Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten
Rikshandboken film - samtal om tvekan

14 februari 2018