Vaccinationer

Det svenska barnvaccinationsprogrammet utgörs av nationella rekommendationer/föreskrifter från Folkhälsomyndigheten. Barnhälsovården ansvarar för vaccinationer fram till skolstart i årskurs 1 och elevhälsans medicinska insats efter skolstart i årskurs 1.
Målsättningen är att barn ska ha ett fullgott vaccinationsskydd innan de lämnar skolan.

Vaccinerna inom det allmänna vaccinationsprogrammet är väldokumenterade avseende säkerhet och effekt. Alla vaccinationer är frivilliga och vårdnadshavare har rätt att ta ställning för sitt barn. Om vårdnadshavare eller elev tackar nej till vaccination som ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet, dokumenteras det i journalen under "Vaccinationsanteckning". 

Samtycke

Innan ett barn vaccineras måste vårdnadshavarna informeras och ge samtycke. När det finns två vårdnadshavare krävs ett gemensamt samtycke. Justitieombudsmannen, har enligt Vägledning för elevhälsan, framhållit att blanketten för godkännande av ett barns vaccination måste vara utformad så att båda vårdnadshavarna tydligt får möjlighet att ta ställning med sina underskrifter. Som regel gäller ett samtycke i ett år.
Det går även bra att inhämta muntligt samtycke, som du dokumenterar i journalen.

Samtycke för elever som är placerade i familjehem där vårdnadshavare saknas, måste ges av socialtjänsten. Familjehemmet kan aldrig ge sitt samtycke.
Vid kontakt med placerande socialtjänst får du endast ta kontakt med anvisad handläggare i respektive kommun. Kontakten får endast tas via telefon, inte e-post. Av sekretesskäl får du t.ex. inte ringa till växeln och fråga vem som är handläggare i ärendet.  

Ordination och vaccination

Gå igenom elevens journal och säkerställ att det finns information om tidigare vaccinationer för att kunna bedöma elevens vaccinationsstatus och ordinera nya vaccinationer. Vid oklarhet kontaktas vårdnadshavare och/eller skolläkare. Be vårdnadshavare att kontakta behandlande läkare vid behov.

Inför vaccination görs ett medicinskt ställningstagande till vaccinering. Den som ordinerar ett läkemedel ska säkerställa att ordinationen är lämplig med utgångspunkt i patientens behov (6 kap. 2 § HSLF-FS 2017:37)

Bedöm att 

  • eleven inte är allergisk eller överkänslig mot specifikt ämne som ingår i vaccinet
  • eleven inte har en känd allergi mot något i vaccinet ingående ämne i samband med tidigare injektioner inte har reagerat med så svåra symtom att adrenalin har givits
  • vaccinet inte innehåller ämnen som kan korsreagera mot de ämnen som barnet uppgivits vara överkänslig mot. 
    Endast de elever som reagerat med anafylaxi efter intag av, eller kontakt med, ägg eller gelatin behöver remitteras vidare för ställningstagande till vaccination. All övrig MPR-vaccination kan ske inom EMI.
    Kontakta skolläkaren för bedömning och remittering vidare vb.  

Sträva efter att vaccinera med en vaccinsort per vaccinationsmottagning för att undvika sammanblandning samt bered en vaccinationsspruta i taget med eleven på rummet. 

Om en elev ska ha kompletterande vaccinationer är det mycket viktigt att vaccinsort och batchnummer kontrolleras med kollegan före vaccinet bereds och ges. Detta för att öka säkerheten vid vaccinationen då det innebär ett riskmoment att hantera flera vaccin.

I Uppsala ordineras alla kompletterande vaccin av skolläkare. Om tidigare vårdgivare redan har ordinerat, tar skolläkaren beslut om den ordinationen ska överföras. Skolsköterskan kan ordinera vaccin om preparat byts ut av leverantör. Vid osäkerhet konsulteras skolläkaren.

En skolsköterska kan ta över en annan kommunal skolsköterskas ordination. Inför administrering kontrollerar den skolsköterska som tagit över ordinationen att samtycke finns, att barnet kan få vaccination utifrån hälsofrågorna samt andra eventuella kontraindikationer, Allt utifrån det egna yrkesansvaret vid läkemedelsadministration.

Om elev med ordination där vaccination inte utförts flyttar till annan kommun eller börjar på friskola, stryks ordinationen i journalen. Som anledning anges att eleven byter skola till annan huvudman. Dokumentera i journalsammanfattningen vilket vaccin som har bedömts att ges och när.

Vaccinationsregistret

Alla vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras in i vaccinationsregistret.
Från Prorenata journal sker automatiskt export av vaccinationer när du signerat vaccinationsanteckningen.

Har eleven skyddad identitet eller är gömd, och vaccinationen inte dokumenteras i datajournal behöver du registrera vaccinationen direkt hos vaccinationsregistret. Du behöver då skapa ett konto på vaccinationsregistret/Folkhälsomyndighetens hemsida.

Smarta checklistor

Smarta checklistor är ett verktyg som kan användas för att automatiskt checka av vilka elever som har och vilka som saknar vissa anteckningar i sin dokumentationsmapp. I Uppsala kommun används den till att hålla reda på om hälsobesök och vaccinationer som ingår i ett basprogram har genomförts. Läs mer om funktionen i lathunden om smarta checklistor.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens vägledning för vaccination av barn och ungdomar 3:e utgåvan

Länk

Vaccinationer i skolan (Folkhälsomyndigheten)
Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten
Filmer, affischer och bilder om vaccin
Rikshandboken film - samtal om tvekan

Uppdaterad: