Sammanfattningar

Nu finns ett avsnitt kring när och hur sammanfattningar ska dokumenteras i elevs journal

Sammanfattning skrivs när elev byter skola eller när bedömningen är att ingen vidare insats behövs/kommer att ske, även om eleven fortsätter på skolan.

Avsnittet om sammanfattningar finns under rubriken Dokumentation och journalföring/Handlingar i logopedjournalen/Sammanfattning

9 juni 2022