Dokumentation och journalföring

De grundläggande bestämmelserna gällande dokumentation och hantering av allmänna handlingar finns i:

När det gäller journalföring och hantering av personuppgifter inom hälso- och sjukvården regleras detta i patientdatalagen (2008:355), samt i HSLF-FS 2016:40; Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.

 

Uppdaterad: