Vad är en avvikelse?

Följande bör rapporteras:

  • Olika typer av förväxlingar - dokumentation, identitet o.s.v.
  • Brister i eller felaktig hantering rörande sekretess och information.
  • Brister i den egna verksamhetens arbetsrutiner eller organisation.
  • Felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling, bristfällig utredning vid diagnossättning.
  • Felaktig, otillräcklig avsaknad av eller vilseledande instruktion, information eller dokumentation.
  • Utebliven eller fördröjd undersökning, diagnos, vård eller behandling.
  • Klagomål från patient eller närstående.

För att bedöma om en avvikelserapport ska skrivas kan följande frågor ställas:

  1. Hade jag planerat att det som hände skulle ske?
  2. Vill jag att det som hände ska ske igen?

Om svaret på båda frågorna är nej – skriv en avvikelserapport.

Uppdaterad: