Logopedens journalföring

När logopeden utför sådana uppgifter som innebär hälso- och sjukvård ska logopeden föra journal.

Det kan gälla utredning av funktionsnedsättning, kartläggning och träning, eller när logopeden ställer en förfrågan till hälso- och sjukvården.

Om logopeden gör en individuell utredning av elevens behov i den pedagogiska verksamheten är verksamheten hälso- och sjukvård och ska journalföras. 

Om handledning eller insatser ges kring specifikt barn eller elev gäller
journalföringsplikt. Handledning på individ- och gruppnivå utifrån till exempel pedagogers beskrivning där logopeden inte träffar barnet eller eleven är inte journalföringspliktig enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Om logopeden i sitt arbete handleder personal i generella frågor eller arbetar med övergripande insatser anses det inte vara hälso- och sjukvård och ska då inte journalföras. 

Journalföringspliktig person som deltar i elevhälsoteamet, t.ex. skolsköterska, psykolog och logoped, får inte journalföra uppgifter som framkommer om en enskild elev på elevhälsoteamsmöte i elevens journal. Om uppgifterna är av betydelse för den journalföringspliktiges fortsatta hantering, bör elev (och i förekommande fall vårdnadshavare) kallas till ett möte för att diskutera uppgifterna. Vad som framkommer i detta samtal dokumenteras i elevens journal.

Vid konsultation med t ex skolläkare eller psykolog, ska dessa uppgifter inte dokumenteras i elevens journal. Utifrån konsultationen dokumenteras informationen i samband med att den lämnas till vårdnadshavare. Detta gäller även vid informationsinhämtning eller konsultation med elevens pedagog – om logopeden genom samtal med annan yrkeskategori eller vid konsultation får uppgifter som behöver hanteras, måste en kontakt med vårdnadshavare och/eller elev initieras. Utifrån detta samtal kan informationen som framkommit dokumenteras i journalen.

Information från annan vårdgivare (tex journalkopia, utlåtande, telefonsamtal) betraktas som inkommen handling och ska journalföras, dvs. dokument skannas och samtal dokumenteras i journalen.

Logopeden måste alltid själv äga det hen dokumenterar.

Logguppföljning

Varje månad gör systemadministratörerna logguppföljningar i Prorenata av elevhälsans journalföringspliktiga professioner för att säkerställa att ingen obehörig läst/tagit del av journalerna, i enlighet med patientdatalagen. Även riktade kontroller av loggar genomförs. 

Om det vid en logguppföljning uppstår oklarheter kring varför en användare varit inne i en elevs ärende, kontaktas användaren och tillfrågas angående skälen till detta.

Om en användare av misstag går in i fel elevs ärende, ska användaren skicka ett meddelande i Prorenata till Pernilla Geidnert. I meddelandet ska framgå vilken elev det gäller (namn och personnummer), samt vid vilken tidpunkt avvikelsen skedde. Meddelandet får inte skickas i vanliga mejlen.

Uppdaterad: