Intyg

Skyldighet att skriva intyg

Enligt 3 kap 16 § patientdatalagen, ska den som är skyldig att föra patientjournal på begäran av patienten utfärda intyg om vården.

Förutom att patienten/klienten (hos oss vårdnadshavare/elev) själv kan begära ett intyg, förekommer det att andra myndigheter, t ex skolan, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan begär intyg. I sådana fall kan det vara lämpligt att utfärda intyget i direkt samråd med t ex vårdnadshavare/elev som sedan är den som förfogar över dokumentet. Den som intyget gäller ska uttryckligen samtycka till att undantag görs från sekretessbestämmelserna.

Vad kan logopeden intyga?

Som logoped har du ett personligt yrkesansvar även för de intyg som du utfärdar. Ett intyg måste vara utformat enligt gällande lagar, föreskrifter och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.Kraven innebär bland annat att du ska utforma intyg med noggrannhet och omsorg och endast uttala dig om förhållanden som du har tillräcklig kännedom om. Du ska också vara tydlig med vad som är dina egna uttalanden och vilka uppgifter som kommer från andra personer, myndigheter eller organisationer. Du bör avböja att utfärda ett intyg om du inte har tillräcklig kompetens eller erfarenhet eller inte kan iaktta kraven på att vara opartisk. Läs mer i dokumentet Juridik för logopeder.

Olika typer av intyg

I lagtextens formella krav görs ingen skillnad mellan olika typer av intyg, men i den praktiska verksamheten har utlåtande och intyg olika status.

Utlåtandet bygger vanligen på en undersökning gjord utifrån en frågeställning, som sedan mynnar ut i ett utlåtande. Ett intyg utfärdas däremot oftast avseende något förhållande som logopeden har personlig kännedom om, det kan exempelvis handla om att logopeden intygar att personen/eleven har en logopedisk diagnos, har deltagit i en viss form av logopedisk insats under en period eller att personen/eleven har speciella behov.

Intyg är en journalhandling och ska förvaras i journalen. I journalen ska det också antecknas vem som har fått intyget och vem som samtidigt eller senare fått kopior.   

Intygets omfång

Huvudregeln är att intyget ska vara så omfattande som krävs för att besvara frågeställningen, vara begripligt och användbart.

Om det rör sig om en sammanfattning av mångårig kontakt behöver intyget kanske vara på flera sidor, rör det sig om en mer avgränsad frågeställning kan några rader vara tillräckligt.

Uppdaterad: