Elevhälsans uppdrag

Elevhälsans insatser ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

I uppdraget kopplas elevhälsan samman med skolans uppdrag och en betoning ligger på det dubbelriktade sambandet mellan hälsa och lärande. En viktig funktion med elevhälsans arbete är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever och bidra till att alla elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning.

Elevhälsan ska bidra till att utbildningen i skolan utformas på ett sätt som främjar elevernas hälsa och lärande samt förebygger ohälsa och hinder för lärande.

I ”Vägledning för elevhälsan” har uppdraget för elevhälsan sammanfattats på följande sätt:

Det ingår elevhälsans generellt riktade arbete att:

  • Främja elevers lärande, utveckling och hälsa.
  • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.
  • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att:

  • Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
  • Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.
  • Uppmärksamma och på rektors uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem.
  • Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa.
  • Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.
Uppdaterad: