Elevhälsans arbete

Arbetet med hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser bedrivs på olika nivåer – organisation, grupp och individ.

Elevhälsans insatser kan bidra till att belysa både företeelser och strukturer som kan utgöra hälsorisker och sådant som främjar elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Hälsofrämjande arbete

Hälsofrämjande arbete innebär att arbeta med friskfaktorer för att uppnå generella hälsovinster. Insatserna riktar sig till alla och är ett samlat förhållningssätt med många potentiella vinster och vinnare.
Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka eller bibehålla individers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.  Fokus ligger på individens självskattade bedömning av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Avsikten är att stärka elevers delaktighet och självkänsla.
För att åstadkomma sådana miljöer är det viktigt att elevhälsan deltar i skolans värdegrundsarbete och i arbetet mot kränkande behandling. Dessutom kan elevhälsan delta i undervisning om goda och hälsofrämjande levnadsvanor.

Förebyggande arbete

Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa. Målet med det förebyggande arbetet är att minska riskfaktorers inflytande över individen och samtidigt stärka skyddsfaktorerna.
Fokus för arbetet är att förhindra uppkomsten av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem.

Åtgärdande arbete

Åtgärdande insatser är insatser för att hantera problem och situationer som uppkommit i en organisation, grupp eller hos en individ. För elevhälsan är åtgärdande arbete till exempel det arbete som sker inom ramen för särskilt stöd.

Uppdaterad: