Samverkan

Samverkan ska ske både internt på skolenheten och externt med andra aktörer.

Varje profession i elevhälsan har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan.
För att utveckla skolors arbets- och lärandemiljöer är samverkan mellan elevhälsan och den pedagogiska personalen av stor vikt. Elevhälsans arbete ska bedrivas i alla miljöer och särskilt i klassrummet där läraren spelar en betydelsefull roll.
Det är också av stor vikt att samverkan sker med instanser utanför skolan såsom övrig hälso- och sjukvård samt med socialtjänsten.

Uppdaterad: