Nationella styrning

Elevhälsan styrs nationellt, bland annat genom Skolverket och Socialstyrelsen, som ger stöd och information till huvudmännen om innebörden i lagar och nationella mål.

Stöd och information ges genom föreskrifter och allmänna råd.

  • Föreskrifter är bindande, vilket betyder att de är rättsregler som bestämmer enskilda och myndigheters handlande.
  • Allmänna råd är generella rekommendationer som ger stöd när det gäller att tillämpa olika författningar (lagar, förordningar och föreskrifter). Allmänna råd syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning och att främja en enhetlig rättstillämpning. De anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.  Råden bör således följas om man inte handlar på annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.
Uppdaterad: