Rektors ansvar för elevhälsan

På varje skolenhet ska det finnas en rektor som leder, samordnar och utvecklar det pedagogiska arbetet vid enheten. Rektor ska också verka för att utveckla utbildningen och elevhälsan. Rektor beslutar även om sin enhets inre organisation.

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022, ansvarar rektor för att:

  • Utforma undervisningen och elevhälsans verksamhet så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver.
  • Upprätta kontakter mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan.
  • Anpassa resursfördelningen och stödåtgärderna till lärarnas värdering av elevernas utveckling.
  • Integrera ämnesövergripande kunskapsområden som exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger.
Uppdaterad: