Skolhuvudmannens ansvar för elevhälsan

I skolhuvudmannens ansvar ingår att:

  • Genomföra utbildningen enligt bestämmelserna i skollagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av skollagen samt i de bestämmelser för utbildningen som finns i andra författningar.
  • Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete på skolenhets- och huvudmannanivå.
  • Genomföra verksamheten så att de nationella målen uppnås, till exempel beslut om elevhälsans organisation, placering och anställningsvillkor för de anställda inom elevhälsan.
  • Se till att verksamheten har en adekvat kompetensförsörjning och erbjuda personal kompetensutveckling med mera.
  • Skriva avtal vid samverkan med andra huvudmän.
  • Se till att det finns lokaler och utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas.
Uppdaterad: