Vårdgivarens ansvar

Med vårdgivare avses statlig myndighet, region och kommun när det gäller sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för samt för annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (1 kap. 3 § Patientsäkerhetslagen).

Vårdgivaren ansvarar bland annat för att:

 • Ledningen av hälso- och sjukvårdsarbetet är organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet (28 § Hälso- och sjukvårdslagen).
 • Det finns en verksamhetschef som svarar för elevhälsans hälso- och sjukvård (29 § Hälso- och sjukvårdslagen).
 • Utse en eller flera befattningshavare som ska svara för anmälningsskyldigheten enligt 3 kap 5 § Patientsäkerhetslagen (lex Maria) (Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2005:28, 5 kap. 1 § om lex Maria).
 • Anmäla verksamhetschef och anmälningsansvariga enligt 3 kap. 5 § Patientsäkerhetslagen (lex Maria) till vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (2 kap. 1 § Patientsäkerhetslagen (SOSFS 2010:659), (2 kap 1 § Patientsäkerhetsförordningen (2010:1 369).
 • Dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten samt upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse (3 kap. 9-10 §§ Patientsäkerhetslagen).
 • Teckna en obligatorisk patientförsäkring enligt patientskadelagen (12 § Patientskadelagen, 1996:799).
 • Det finns ett ledningssystem för verksamheten som ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet (3 kap 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9).
 • Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i hälso- och sjukvårdsverksamheten inom elevhälsan (31 § Hälso- och sjukvårdslagen).
 • Inom ramen för det systematiska förbättringsarbetet utöva egenkontroll (5 kap. 2 § SOSFS 2011:9). Egenkontroll kan innebära att man jämför resultat med verksamhetens tidigare resultat, granskar journaler, akter och annan dokumentation samt undersöker om det finns förhållningssätt och attityder hos medarbetare som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet.
 • Arbeta med att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkerställa att verksamhetens kvalitet dokumenteras (7 kap 1 § SOSFS 2011:9).
 • Ledningssystemet innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa god kvalitet. (4 kap. 1-4 SOSFS 2011:9).
 • Ledningssystemets processer och rutiner används för att uppnå samverkan där det behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada. (4 kap. 6 § SOSFS 2011:9).
 • Anmäla händelse som medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vår och omsorg (3 kap. 5 § Patientsäkerhetslagen).
 • Snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns skälig anledning att befara att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan utgöra en fara för patientsäkerheten (3 kap. 7 § Patientsäkerhetslagen).
 • Bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete enligt 3 kap. Patientsäkerhetslagen.
Uppdaterad: