Extra anpassningar och särskilt stöd

Utifrån sin kompetens och kunskap kan elevhälsan fungera som stöd för verksamheten och pedagogerna på individ-, grupp- och organisationsnivå när det gäller både extra anpassningar och särskilt stöd.

Elevhälsan kan vara behjälplig med att ta fram underlag, samt utforma åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd. Skolans utredning om särskilt stöd kan behöva kompletteras med en psykologisk, social eller medicinsk utredning för att få en tydlig bild av vad som bidrar till elevens skolsvårigheter samt ett underlag för att bedöma elevens behov av särskilt stöd.

Elevens behov i fokus

Även om en elev har en medicinsk eller psykologisk diagnos är detta i sig inte tillräckligt för bedömningen av om eleven är i behov av särskilt stöd och i så fall vilket stöd.  En diagnos innebär inte per automatik att en elev behöver särskilt stöd, och den får heller inte vara ett villkor för att få särskilt stöd.

Skolan får heller inte avvakta med att sätta in särskilt stöd med hänvisning till att en kompletterande utredning ska göras eller är pågående. Skolans uppdrag är alltid att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs behov. Det finns tillfällen då flera aktörer är involverade i en elev, såsom t ex socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin eller barn- och ungdomshabiliteringen. Även om flera aktörer än involverade ingår det i rektors ansvar att se till att det görs en utredning av elevens behov av särskilt stöd. I den utredningen kan andra aktörers information om elevens situation och behov vara kompletterande.

Arbetar du inom grundskolan, läs mer om extra anpassningar och särskilt stöd på Insidan.

Arbetar du inom gymnasieskolan, läs mer om extra anpassningar och särskilt stöd på Insidan.

Här kan du läsa mer om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Dokumentation i Särskilt stöd

Vid skolans utredning av en elevs behov av särskilt stöd kan utredningar och bedömningar göras av flera professioner inom elevhälsan för att få en tydlig bild av vad som bidrar till elevens skolsvårigheter samt som underlag för att bedöma elevens behov av särskilt stöd. Utredningar genomförs med samtycke från vårdnadshavare/elev.

Insatser som utförs av personal som lyder under hälso- och sjukvårdslagen ska dokumenteras i den egna journalen. Allt som är av vikt för elevens ärende om särskilt stöd ska även dokumenteras i dokumentationsmappen Särskilt stöd.

Finns inget pågående särskilt stödärende ska eventuella utredningar/bedömningar endast dokumenteras i den egna journalen.

Psykolog

När det gäller psykologens utlåtande är gängse rutin att en sammanfattning av utlåtandet bifogas i dokumentationsmappen Särskilt stöd. Både utlåtande och testprotokoll ska förvaras i elevens psykologjournal. Om utlåtande inkommer från annan vårdgivare ska sammanfattning av utlåtandet bifogas (skannas in/skrivas) i det särskilda stödet efter samtycke från vårdnadshavare. Originalet ska skannas in journalen. Hänvisa till att det fullständiga utlåtandet finns i psykologjournalen.

EMI (Skolsköterska/skolläkare)

Den sammanfattande medicinska skolläkarbedömningen laddas upp eller skannas in i elevens ärende om särskilt stöd. Medicinska bedömningen förvaras i sin helhet i elevens medicinska journal.

Om utlåtande inkommer från annan vårdgivare ska sammanfattning av utlåtandet bifogas (skannas in/skrivas) i det särskilda stödet efter samtycke från vårdnadshavare. Originalet ska skannas in journalen. Hänvisa till att det fullständiga utlåtandet finns i elevens medicinska journal.

Vid inkomna remissvar krävs ett informerat samtycke från vårdnadshavare för att kunna bifoga sammanfattningen av svaret till Särskilt stöd. Samtycket dokumenteras i journalen.

Logoped

Logopedbedömning ska läggas in i Särskilt stöd och bedömningen förvaras i sin helhet i elevens logopediska journal. Om utlåtande inkommer från annan vårdgivare, ska sammanfattning av utlåtandet bifogas (skannas in/skrivas) i det särskilda stödet efter samtycke från vårdnadshavare. Hänvisa till att det fullständiga utlåtandet finns i logopedjournalen.

Vid inkomna remissvar krävs ett informerat samtycke från vårdnadshavare för att kunna bifoga sammanfattningen av svaret till Särskilt stöd. Samtycket dokumenteras i journalen.

Allmänna handlingar

Alla handlingar i Särskilt stöd betraktas som allmänna handlingar. Vissa är offentliga (t.ex beslut om åtgärdsprogram och rätten till särskola) och vissa kan omfattas av sekretess, t.ex psykolog/logopedutredning/skolläkarbedömning. Vem som helst kan begära ut handlingar från Särskilt stöd/elevakten. Om detta sker, ska det göras en menprövning, dvs. avgöras om den allmänna handlingen är offentlig eller om sekretess råder.

Alla handlingar i både journal och Särskilt stöd sparas för alltid i Uppsala kommun, dvs. gallras aldrig. Det är alltså av stor vikt att man är noga med hur man uttrycker sig och dokumenterar relevant information på ett respektfullt sätt.

Uppdaterad: