Extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers lärande och personliga utveckling

I Skollagen 3 kap 3§ står: Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de, utifrån sina egna förutsättningar, ska utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin utveckling.

Det kompensatoriska uppdraget

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (1 kap. 4 § skollagen). Det kompensatoriska uppdraget innebär att skolan och utbildningen måste anpassas till elevernas olikheter och kompensera för skillnader i förutsättningar och förmågor.

Alla som arbetar i skolan har ansvar att uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Elevhälsans personal ska med sin särskilda kompetens stödja rektor i det arbetet. Elevhälsans mål och uppdrag handlar om att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Därmed har elevhälsan en viktig funktion i arbetet med anpassningar och stöd.

Uppdaterad: