Rektors ansvar

Rektor har ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp som de behöver samt att det finns en kontakt mellan skola och hem om det uppstår svårigheter och problem för eleven i skolan.

I rektors ansvar ingår att se till att lärare anpassar undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande behov och förutsättningar. Utöver det har rektor ett särskilt ansvar för att undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledning utformas så att de elever som behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder får det. Rektor bör se till att elevhälsans kompetens tas tillvara i ett tidigt skede i arbetet med extra anpassningar. Detta för att identifiera en elevs behov, samt för att stödja lärare och övrig skolpersonal i arbetet med anpassningar i olika lärmiljöer inom verksamheten.

I skolans arbete med utredningar och bedömningar av särskilt stöd bör rektor:

  • Skapa rutiner för att säkerställa att en utredning om en elevs behov av särskilt stöd görs, samt att avgöra vem som ska ansvara för utredningen.
  • Skapa rutiner på skolenheten för hur samarbetet med elevhälsan vid utredning av en elevs behov av särskilt stöd ska se ut.
  • Säkerställa att skolenheten anlitar extern utredningskompetens vid behov.
  • Sträva efter att finna lösningar när det är svårt att få till ett fungerande samarbete med elevens vårdnadshavare i samband med utredningen om särskilt stöd.
  • Skapa riktlinjer på skolenheten för vad som behöver ingå i en utredning av särskilt stöd och hur utredningen ska dokumenteras.
Uppdaterad: