Särskilt stöd

Om utredning om en elevs behov av särskilt stöd visar att eleven behöver särskilt stöd, ska ett åtgärdsprogram utarbetas.

3 kap. 9 § Skollagen:
”Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen och utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogram upprättas.
Åtgärdsprogram beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i annan elevgrupp eller enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får inte rektor överlåta beslutanderätt till någon annan. Om en utredning enligt 8 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektor eller den som rektorn överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas.”

Det särskilda stödet ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram som beslutas av rektor eller den som rektor utser (med de tre undantagen att det särskilda stödet ska ges enskilt, i en särskild undervisningsgrupp eller i form av anpassad studiegång). Åtgärdsprogrammet ska följas upp och utvärderas.

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för pedagog inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det kan handla om att elevens behov av stöd är mer omfattande och varaktigt. Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör.

Utgångspunkten och avgörandet för det särskilda stödet är elevens behov. Det krävs ingen diagnos för att eleven ska ha rätt till stöd. Det särskilda stödet ska ges på det sätt och i den omfattning så länge som det behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås (3 kap. 10 § skollagen). Det innebär att vissa elever kan behöva kontinuerligt stöd under hela skoltiden, medan andra är i behov av särskilt stöd under en begränsad period.

Dokumentation

Eftersom åtgärdsprogram är ett myndighetsbeslut och vårdnadshavare/elev har rätt att överklaga beslut om åtgärdsprogram till överklagandenämnden finns krav på dokumentation och registrering.

Dokumentationskraven gäller för:

 • Beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram.
 • Beslut om åtgärdsprogram för elev som behöver särskilt stöd.
 • Beslut om att avsluta åtgärdsprogram. 
 • Beslut om anpassad studiegång.
 • Beslut om enskild undervisning.
 • Beslut om särskild undervisningsgrupp.

Dessa beslut registreras och diarieförs i elevens ärende om särskilt stöd i Prorenata, där även Utredning av en elevs behov av särskilt stöd, Utvärdering av åtgärdsprogram samt övriga handlingar som är vikt för elevens ärende om särskilt stöd, registreras.

Exempel på särskilt stöd

 • Regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en speciallärare utöver ordinarie undervisning i det aktuella ämnet eller i stället för den ordinarie undervisningen under en längre tid.
 • Placering i en särskild undervisningsgrupp.
 • Enskild undervisning.
 • Anpassad studiegång inom de obligatoriska skolformerna, vilket innebär att avvikelser görs från timplanen samt de ämnen och mål som gäller för utbildningen, exempelvis att ett eller delar av ett ämne eller flera ämnen tas bort.
 • Reducerat program i gymnasieskolan – här gäller samma förutsättningar som för anpassad studiegång men kopplat till kurser.
 • Reducering av det nationella programmet i gymnasiesärskolan.
 • Studiehandledning på modersmålet - om insatserna är av sådan ingripande karaktär som normalt inte är möjliga för pedagogen att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen.
 • Tillgång till elevassistent - om insatserna är av sådan ingripande karaktär som normalt inte är möjliga för pedagogen att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen.

 Här kan du läsa mer om särskilt stöd.

Uppdaterad: