Utredning om särskilt stöd

Om de extra anpassningarna som har gjorts för en elev inte är tillräckliga kan eleven behöva särskilt stöd.

När en anmälan om särskilt stöd inkommer till rektor/EHT ska rektor skyndsamt se till att utreda om eleven är i behov av särskilt stöd. Rektor har möjlighet att delegera uppdraget att utreda elevens behov av särskilt stöd, t ex till ansvarig pedagog. Utredningen ska ske i samråd med elevhälsan om detta inte är uppenbart obehövligt. Utredningens omfattning kan skilja sig åt mellan olika ärenden. I vissa fall kan den vara relativt begränsad, medan den i andra fall kräver en mer grundläggande utredningsinsats. Vilka kompetenser som behövs i utredningen beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Ibland kan det vara tillräckligt med specialpedagogisk kompetens, i andra fall behöver flera professioner inom elevhälsan samverka.

3 kap. § 8 Skollagen:
Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgift från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller att det på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektor. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga.  Rektor ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i skolsituationen. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.”

I vissa fall kan det redan från början finnas skäl att anta att elevens behov av stöd inte kan tillgodoses genom extra anpassningar. Det kan också vara så att en elev uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation som på sikt kan leda till att eleven inte utvecklas i riktning mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, t ex betydande svårigheter i det sociala samspelet eller koncentrationssvårigheter, samt upprepad eller långvarig frånvaro.

Mål med utredning av behov av särskilt stöd

Målet med att utreda en elevs behov av särskilt stöd är att lärarna tillsammans med den samlade elevhälsan ska få ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma elevens skolsituation. Det är viktigt för att förstå varför och när svårigheter uppstår och vilka stödinsatser som skolan behöver sätta in. Elevens och vårdnadshavarnas upplevelse av skolsituationen utgör en del av underlaget.

Utredningen kan dokumenteras i två delar:

1. Beskrivning av skolsituationen utifrån kartläggningen, där skol-, grupp- och individnivå beaktas. 
2. Bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd.

Läs mer i ”Stödinsatser i utbildningen”.

Bedömning och slutsats

Bedömning av en elevs stödbehov görs med utgångspunkt i hur eleven utvecklas i riktning mot kunskapsmålen eller mot de kunskapskrav som minst ska uppnås. I förskoleklass görs bedömningen av stödbehovet mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den obligatoriska skolformen. I grundskolan görs bedömningen mot kunskapskraven i årskurs 3, 6 och 9. I grundsärskolan görs en bedömning mot kunskapskraven i årskurs 6 eller 9 eller i ämnesområden i åk 9.

Rektor, eller den person som rektor utser, gör bedömningen av om eleven är i behov av särskilt stöd eller inte.

Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska rektor, eller den som rektor utser, besluta om åtgärdsprogram och se till att detta stöd ges. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektor eller den som rektorn utser, om inte beslutet innebär att det särskilda stödet ska ges enskilt, i en särskild undervisningsgrupp eller i form av anpassad studiegång. I dessa fall får rektor inte lämna över sin beslutanderätt till någon annan.

Om slutsatsen i utredningen istället blir den att en elev inte är i behov av särskilt stöd, utan att elevens behov kan tillgodoses genom extra anpassningar, anger den som ansvarar för utredningen detta i utredningen.Rektor, eller den som rektor utser, fattar då beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram.

Här kan du läsa mer om utredning om särskilt stöd.

Uppdaterad: